Artykuły z kategorii

KULTURA

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod naz…

27-02-2020

Największy bieg pamięci w Polsce! 1 marca 2020r., Kisielice   Start: 11:00 dystans 1963 m; 12:00 dystans 5 km W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Aktualizacja dokumentów

30-04-2020

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych do Żłobka  Miejskiego w Kisielicach  realizowanego w ramach projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice! Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zmiany dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

27-05-2020

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) zgodnie...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej…

18-05-2020

Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Więcej

BIBLIOTEKA

Nowe zasady funkcjonowania biblioteki

08-05-2020

Od nia 07 maja 2020r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach wznawia swoją działalność w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Zmieniają się zasady funkcjonowania biblioteki jak i godziny otwarcia. Zachęcamy do...

Więcej

Funkcję Skarbnika pełni Pan Sergiusz Sikorski
Tel. (55) 2785511

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej gminy, określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych wydanych do tych ustaw, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:
 • kieruje referatem finansów (pełni funkcje kierownika referatu),
 • prowadzi rachunkowość jednostki,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,   
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy,
 • nadzoruje i kontroluje wykonywanie budżetu Gminy,
 • nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy, podatków i opłat,
 • prowadzi gospodarkę finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Rady i Burmistrza,
 • kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, w tym umów zawartych przez Gminę,
 • kontroluje zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • nadzoruje prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Urzędu,
 • nadzoruje przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej,
 • przygotowuje okresowe analizy, oceny i informacje o sytuacji finansowej Gminy,
 • współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej,
 • prowadzi nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez gminne jednostki organizacyjne,
 • dokonywanie kontroli finansowej,
 • organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w urzędzie wprowadzony odrębnym aktem prawnym,
 • podejmuje działania przewidziane prawem na rzecz zwiększenia dochodów Gminy,