Artykuły z kategorii

KULTURA

Nagrody w Sporcie

24-05-2019

Do 31 maja 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przyjmowane są wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób oraz instytucji za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.     Załączniki: 1...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Funkcję Skarbnika pełni Pan Sergiusz Sikorski
Tel. (55) 2785511

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej gminy, określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych wydanych do tych ustaw, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:
 • kieruje referatem finansów (pełni funkcje kierownika referatu),
 • prowadzi rachunkowość jednostki,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,   
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy,
 • nadzoruje i kontroluje wykonywanie budżetu Gminy,
 • nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy, podatków i opłat,
 • prowadzi gospodarkę finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Rady i Burmistrza,
 • kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, w tym umów zawartych przez Gminę,
 • kontroluje zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • nadzoruje prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Urzędu,
 • nadzoruje przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej,
 • przygotowuje okresowe analizy, oceny i informacje o sytuacji finansowej Gminy,
 • współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej,
 • prowadzi nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez gminne jednostki organizacyjne,
 • dokonywanie kontroli finansowej,
 • organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w urzędzie wprowadzony odrębnym aktem prawnym,
 • podejmuje działania przewidziane prawem na rzecz zwiększenia dochodów Gminy,