Artykuły z kategorii

KULTURA

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

01-10-2019

Gmina Kisielice zajęła V miejsce w wojewódzkim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 22 września 2019 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyły się po raz kolejny Warmińsko...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DO ŻŁOBKA MIEJSKI…

02-10-2019

Od 02.10. 2019 r. rusza rekrutacja pracowników do Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21. Zgodnie z założeniami Projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice! Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zakończenie konsultacji społecznych

04-10-2019

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze...

Więcej

PROMOCJA

Rekrutacja pracowników do Klubu Seniora …

04-10-2019

  Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

Funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy pełni Pani Jolanta Chruszczewska
Tel. (55) 2785527 wew. 527

Zastępca Burmistrza jest organem wykonawczym gminy.

Zastępca Burmistrza wykonuje w uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;
  • przeglądanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
  • organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
  • przeprowadzanie analiz kadrowych,
  • nadzór i wdrażanie nowych zadań należących do kompetencji Gminy,
  • koordynowanie prac podległych Gminie jednostek organizacyjnych,
  • nadzór nad realizacją zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego w zakresie prawa oświatowego,
  • współuczestniczenie w realizacji zadań z zakresu promocji Gminy,
  • wykonywanie obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego.
Więcej o kompetencjach Zastępcy Burmistrza Kisielic w Statucie Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.