Artykuły z kategorii

KULTURA

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

01-10-2019

Gmina Kisielice zajęła V miejsce w wojewódzkim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 22 września 2019 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyły się po raz kolejny Warmińsko...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DO ŻŁOBKA MIEJSKI…

02-10-2019

Od 02.10. 2019 r. rusza rekrutacja pracowników do Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21. Zgodnie z założeniami Projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice! Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zakończenie konsultacji społecznych

04-10-2019

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze...

Więcej

PROMOCJA

Rekrutacja pracowników do Klubu Seniora …

04-10-2019

  Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

Herb KisielicUrząd Miejski w Kisielicach
14-220 Kisielice 
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. 55 2785500
Fax. 55 2785502
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 581-14-85-353
REGON: 000535528

Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach) i umowach.

Nabywca - Gmina Kisielice
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
NIP: 744 168 40 66
REGON: 170748028
Odbiorca - Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w banku:
Bank Spółdzielczy w Suszu O/ Kisielice   47 8320 0005 0040 0031 2000 0030


Urząd Miejski w Kisielicach pracuje w godzinach:
od poniedziałku do piątku  od godz. 7:15 do 15:15


Sprawy interesantów załatwiane są w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kisielicach.


Burmistrz Kisielic przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach urzędowania.


Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów oraz pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia z wyjątkiem godzin pracy
w terenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach przyjmuje interesantów w każdy czwartek o godz. 9.00 do godz. 11:00.

 

REFERATY, STANOWISKA PRACY I ICH KOMPETENCJE

 • Referat Finansów
 • Referat Społeczno-Administracyjny
 • Referat Rozwoju Gminy
 • Referat Organizacyjny

Referat Finansów

Kierownikiem Referatu jest Pan Sergiusz Sikorski

Referat Finansów poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje sprawy związane z gospodarką finansową gminy.

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1. Skarbnik Gminy
 2. stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej
 3. stanowisko pracy d/s budżetu i planowania
 4. stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej
 5. stanowisko pracy d/s wymiaru podatku i opłat
 6. stanowisko pracy d/s podatków pośrednich
 7. stanowisko pracy d/s płac i rozliczenia inwestycji
 8. stanowisko pracy d/s rozliczeń opłat i windykacji za odpady komunalne,
 9. Główny księgowy d/s oświaty
 10. stanowisko pracy d/s płac oświaty

Kontakt  z Referatem Finasów pokój nr 8 
Tel.  55 27 85 511, 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Społeczno Administracyjny

Kierownikiem Referatu jest Hanna Zalewska

Referat Społeczno-Administracyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania wynikające z:

1) z ustaw:

 • o aktach stanu cywilnego,
 • o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • o działalności gospodarczej,
 • o wychowaniu w trzeźwości,

2) z zadań:

 • obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych i p.poż
 • organizacyjnych i zamówień publicznych

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste
 2. d/s obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ppoż., sportu i dzialalności gospodarczej

Kontakt  z Referatem Społeczno-Administracyjnym pokój nr 11 
Tel.  55 27 85 520, 
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Rozwoju Gminy 

Kierownikiem Referatu jest Roman Czyżewski

Referat Rozwoju Gminy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania wynikające z :

 • zadań realizacji inwestycji gminnych,
 • współpracy z gospodarką komunalną,
 • planowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku,
 • obrotu nieruchomościami gminnymi,
 • drogownictwa,
 • melioracji i rolnictwa,
 • gospodarki odpadowej i gospodarki wodnej,
 • promocji gminy i pozyskiwania funduszy unijnych.

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik referatu d/s planowania przestrzennego, inwestycji i remontów gminnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE,
 2. Stanowisko pracy d/s programowania i planowania inwestycji, gospodarki nieruchomościami,
 3. Stanowisko pracy d/s ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami,
 4. Stanowisko pracy d/s drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa.
 5. Stanowisko pracy d/s budownictwa
 6. Stanowisko pomocnicze - konserwator

Kontakt z Referatem Rozwoju Gminy pokój nr 7,  Tel.  55 27 85 509
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Organizacyjny

Kierownikiem Referatu jest Jolanta Chruszczewska

 Referat Organizacyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowisko określone § 10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania z zakresu:

 • organizacji pracy urzędu
 • obsługi informatycznej
 • kadr i oświaty

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1.   Kierownik Referatu
 2.   Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i oświaty,
 3.   Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych,
 4.   Stanowisko pomocnicze – informatyk.

Kontakt do Referatu Organizacyjnego pokój nr 5 

Tel. 55 27 85 527,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Kisielice leży w powiecie iławskim i jest najbardziej na zachód wysuniętą gminą województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach którego sąsiaduje od północnego-wschodu z gminą Susz i od wschodu z gminą Iława, leżącymi w powiecie iławskim, a od południa z gminą Biskupiec Pomorski w powiecie nowomiejskim. Na południowym-zachodzie graniczy z gminą Łasin w powiecie grudziądzkim w województwie kujawsko-pomorskim, a na północnym-zachodzie z gminami: Prabuty i Gardeja leżącymi w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim.

Powierzchnia gminy wynosi 17 280 ha (w tym miasto 337ha), co stanowi 0,7% powierzchni województwa. Większość terenów to użytki rolne (72%), co świadczy o typowo rolniczym charakterze gminy. Gmina posiada niski wskaźnik zalesienia - ok. 12%. Jednocześnie charakteryzuje się znaczącym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym. Południową część gminy zajmuje obszar chronionego krajobrazu z licznymi jeziorami położonymi wśród lasów. Na terenie gminy znajduje się 10 jezior - 4 większe o powierzchni 85-300 ha oraz 6 mniejszych o powierzchni 5-10 ha.

Na terenie Gminy Kisielice mieszka 6528 osób (stan na 31 grudnia 2011 r.), z czego 2279 w mieście Kisielice, przy około 60% udziale mieszkańców miast na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, co świadczy o stosunkowo dużym zamieszkaniu terenów wiejskich na terenie gminy.
Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 25 osób/km² i jest dużo niższa od średniej dla powiatu iławskiego (65 osób/km²) i dla województwa warmińsko-mazurskiego (59 osób/km²). Mieszkańcy gminy to w większości mężczyźni, którzy stanowią 51% ludności, podczas gdy na terenie powiatu i województwa stanowią oni 49% mieszkańców.

Najważniejsze wydarzenia miasta i regionu w historii:

X-XII w.
Okolica dzisiejszych Kisielic należy do włości Riesen w pruskiej prowincji Pomezani.
1234
Zwycięstwo Krzyżaków nad Prusami w bitwie nad Dzierzgonką pozwala im opanować Pomezanię.
XIII w.
Dokumenty zakonne odnotowują pruskie siedliska : Kiszelycz (dzisiaj Kisielice), Lynse (Limża), Gohryn (Goryń), bona Scharnot (Łodygowo), Plautes (Pławty Wielkie) leżące przy ważnym trakcie wiodącym z północy na południe, reminiscencji słynnego bursztynowego szlaku.
1255
Osada targowa Kiszelycz znana już jako Vrienstad staje się własnością biskupią.
1260
Do Prus przybywa miśnieński ród von Stangen. Za pomoc w stłumieniu powstania pruskiego otrzymuje nadania ziemskie.
1293
Dytryk von Stangen otrzymuje pozwolenie na założenie miasta przy osadzie Vrienstadt.
1294
Najstarszy w okolicy kisielickiej dokument lokalizacyjny ustanowiony dla wsi Plauth (Pławty Wielkie). Prawdopodobnie w tym czasie lokalizacją objęto także osadę Gohryn (Goryń).
ok. 1300
Powstają wsie Hermenau (Klimy) i Traupel (Trupel). Klimy założono jako wieś parafialną.
1312
W dokumentach pojawia się nazwa wsi Heinrichau (Jędrychowo), która rok później otrzymuje przywilej lokacyjny. Sołtysa ustanowiono jednocześnie zasadźcą i karczmarzem, a wieś powstała jako kościelna, z wydzielonymi włókami parafialnymi.
ok. 1315
Rodzina von Stangen wystawia dokument lokacyjny dla gminy miejskiej w Vrienstadt. Zasadźca wytycza trójkątny (rzadkość !) w planie zarys Starego Miasta. Dokumenty wymieniają istniejącą już wieś Langenau (Łęgowo).
1320
Dokument lokacyjny dla wsi Neudeck (Ogrodzieniec). Powstaje parafia w Łęgowie, do której należą wsie Trupel i Ogrodzieniec.
1.01.1331
Potwierdzenie, opartego na prawie magdeburskim dokumentu lokacyjnego dla miasta Vrienstad wystawione przez Ludwiga i Jana von Stangen. Rozpoczęcie budowy kościoła.
ok. 1350
W Kisielicach istnieje trójkątny rynek z murowanym ratuszem. Miasto otoczone jest murami i posiada trzy bramy.
1397
Katarzyna von Stangen sprzedaje miasto Kisielice biskupowi pomezańskiemu Janowi.
1422
Powstaje kościelna wieś Bischdorf (Biskupiczki).
1466
Po pokoju toruńskim ziemia kisielicka zostaje przy Zakonie.
1527
Utworzone zostaje dominium biskupie w granicach Prus Książęcych, które zarządzane z Prabut i Szymbarka objęło ziemię kisielicką.
1532
Georg von Polentz przekształca dominium w wielką prywatną własność ziemską, która pozostaje w rękach rodziny von Polentz do początku XIX wieku.
1541
W Pławtach powstaje centrum wielkiej własności ziemskiej należącej do XIX w. do rodziny von Auerswald.
1576
Gmina protestancka przejmuje kościół w Kisielicach dokonując częściowej jego przebudowy.
1600 - 1604
Wybudowanie kościoła w Łęgowie.
1612
Umiera pierwszy kisielicki pastor.
1653
Pożar kościoła w Kisielicach.
1659 - 1660
Zakończenie odbudowy kościoła w Kisielicach.
ok. 1740
Budowa pałacu w Łęgowie.
1755
Pułkownik Otto von Hindenburg otrzymuje od króla Prus za zasługi wojenne majątki w Ogrodzieńcu i Limży.
1775
Wielki pożar niszczy prawie doszczętnie Kisielice.
1789
Radca ziemski von Beckendorff przejmuje majątki ziemskie swojego wuja, pułkownika Hindenburga uzyskując uprawnienia do posługiwania się jego herbem i nazwiskiem. Dzięki temu powstaje w Prusach nowy wielki ród von Beckendorff von Hindenburg.
1796 - 1802
W królewcu ukazują się kolejne arkusze słynnej mapy Prus von Schroettera. Na mapie tej Kisielice oznaczone są mianem Freystadt.
1830
Połączenie rodów von Polentz i von Beckendorff von Hindenburg.
Ratusz w Kisielicach otrzymuje nową wieżę.
1837
Trupel kupują Anglicy Henryk i Krzysztof Alberts.
1856 - 1857
Kisieliczanie, wspomożeni finansowo przez króla Fryderyka Wilhelma IV, przywrócili swojemu kościołowi wysoką wieżę; jest ona jeszcze wyższa niż gotycka poprzedniczka, osiąga aż 45 metrów !
1862 - 1863
Przebudowany pałac w Łęgowie otrzymuje formy neogotyckie.
Pałac w Łęgowie. Połowa XIX wieku.
1899
Budowa linii kolejowej z Prabut do Jabłonowa przez Kisielice.
1900
Połączenie kolejowe Kisielic z Kwidzynem.
1902
W Kisielicach wychodzi gazeta Freystädter Tageblatt ( do 1934 roku).
1912
W Kisielicach zbudowana zostaje przez firmę Sternberg nowoczesna szkoła powszechna.
1925
Paul Ludwig von Hindenburg, znany ze zwycięstwa w bitwie pod Tannenbergiem podczas I wojny światowej zostaje prezydentem Niemiec.
Budowa linii kolejowej do Biskupca przez Goryń.
1927
Towarzystwo weteranów wojennych ofiaruje Paulowi von Hindenburg majątek w Ogrodzieńcu (utracony w 1926 r.).
 
Pałac w Ogrodzieńcu. Połowa XIX wieku.
1928
Budowa nowego neobarokowego pałacu, ogrodu i parku w Ogrodzieńcu.
1934
W Ogrodzieńcu umiera Paul Ludwig von Hindenburg.
1934 - 1936
Restauracja i konserwacja kościoła w Łęgowie. Przeprowadzenie tych prac było ostatnią wolą marszałka.
1945
Ofensywa Armii Czerwonej powoduje niewyobrażalne straty na ziemi kisielickiej. Zaprzepaszczony zostaje dorobek wielu pokoleń i narodowości. Spaleniu ulegają pałace i dwory w Ogrodzieńcu, Łęgowie, Pławtach, Limży oraz kościół w Pławtach.
1946
Kisielice tracą prawa miejskie.
1.01.1986
Kisielice odzyskują prawa miejskie.

5

 
Nazwisko i imię
Stanowisko
Nr telefonu
Nr pokoju
1
Magda Majewska
SEKRETARIAT
Centrala telefoniczna Urzędu:
  Tel: 55 27 85 500
Fax: 55 27 85 502
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2
2
Rafał Ryszczuk
Burmistrz
 Tel: 55 27 85 500
2
3
Barbara Pękala
Sekretarz Gminy
Tel: 55 27 85 500
3
4
Sergiusz Sikorski
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansów
Tel: 55 27 85 511
8
5
Dorota Kozłowska
Główna księgowa ds. oświaty
Tel: 55 27 85 525
1A
6
Krystyna Kowalska
ds. płac i rozliczania inwestycji
Tel: 55 27 85 512
8
7
Emila Więckowska-Kostrzewska
ds. księgowości podatkowej
Tel: 55 27 85 514
9A
8
Monika Łuczkowska
ds. wymiaru podatku i opłat
Tel: 55 27 85 515
9A
9
Kamila Jajkowska
ds. księgowości budżetowej
Tel: 55 27 85 513
8
10
Julita Błażyńska
ds. budżetu i planowania
Tel: 55 27 85 516
       8
11
Anna Wołoszko
ds. podatków pośrednich
Tel: 55 27 85 521
8
12
Justyna Gniadek
ds. płac oświaty
Tel: 55 27 85 526
1A
13
Aneta Konecka
ds. rozliczeń, windykacji oplaty za odpady komunalne i oplaty różne
Tel: 55 27 85 506
9A
14
Roman Czyżewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
ds. planowania przestrzennego, inwestycji, remontów gminnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE
Tel: 55 27 85 509
7
15
Magdalena Nowińska
ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa
Tel: 55 27 85 522
1
16
 Halszka Niewińska
ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadowej
Tel: 55 27 85 508
1
17

Marianna Manista

ds. programowania, planowania inwestycji i gospodarki nieruchomościami

Tel: 55 27 85 507
7

18

 Eugeniusz Perwejnis

ds. budownictwa

Tel. 55 27 85 501

       7

19

Zdzisław Cichocki

stanowisko pomocnicze - konserwator

 

 

20

Krzysztof Murawski

stanowisko pomocnicze - konserwator

 

 

21

Hanna Zalewska
Referat Społeczno-Administracyjny
USC, ewidencja ludności i dowody osobiste
Tel: 55 27 85 520
11
22
Marek Rojczyk
ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, po.poż, sportu i działalności gospodarczej
Tel: 55 27 85 518
10
 
Barbara Pękala
Sekretarz Gminy
Tel: 55 27 85 500
3
23
Jolanta Chruszczewska
Zastępca Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego

ds. organizacyjnych i ochrony danych

Tel. 55 2785527
       5
24
 Marta Różańska
(Paulina Juszczyk)
ds. organizacyjnych, kadr i oświaty
Tel: 55 27 85 524
6
25
Paweł Zernow
informatyk
Tel: 55 27 85 519
6

26

Karolina Wasilewska
Biuro Rady Miejskiej
Samodzielne stanowisko
ds. obsługi rady i samorządów

Tel: 55 27 85 523

4

Miejscowość

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018r.

Biskupiczki

140

Butowo

223

Goryń

621

Jędrychowo

408

Kantowo

145

Klimy

284

Krzywka

135

Limża

146

Łęgowo

540

Łodygowo

336

Nowy Folwark

98

Ogrodzieniec

321

Pławty Wielkie

80

Sobiewola

167

Stary Folwark

80

Trupel

267

Wałdowo

18

Wola

56

Łącznie:

4065

 

Kisielice ulica:

 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018r.

Aleja Wojska Polskiego

145

Aleksandra Fredry

6

Armii Krajowej

6

Bolesława Prusa

22

Ciasna

51

Cmentarna                 

30

Daszyńskiego

293

Dolna

34

Hugo Kołłątaja

10

Ignacego Krasickiego

35

Jagiellońska

234

Jana Kochanowskiego

10

Juliusza Słowackiego

16

Klonowa

8

Kolejowa

58

Kościelna

0

Krótka

4

Kwiatowa

42

Leśna

7

Lipowa

0

Łasińska

24

Mickiewicza

92

Mieczysława

52

Mikołaja Kopernika

5

Mikołaja Reja

9

Nadjeziorna

31

Nowomiejska

80

Ogrodowa

4

Parkowa

21

Piaskowa

15

Polna

53

Przemysłowa

0

Rodziny Stangów

178

Rolna

24

Rybna

11

Sienkiewicza

130

Słoneczna

37

Sportowa

72

Stanisława Komoniewskiego

44

Stefana Żeromskiego

10

Strażacka

2

Szkolna

58

Tadeusza Kościuszki

0

Wiktora

111

Władysława Reymonta

11

Wolności

7

Zagrodowa

22

Żwirowa

5

Żytnia

23

Łącznie:

2142

Łącznie liczba mieszkańców Gminy Kisielice  -   6 207

Miejscowość

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017r.

Biskupiczki

138

Butowo

231

Goryń

627

Jędrychowo

384

Kantowo

144

Klimy

280

Krzywka

134

Limża

144

Łęgowo

544

Łodygowo

339

Nowy Folwark

95

Ogrodzieniec

324

Pławty Wielkie

80

Sobiewola

171

Stary Folwark

85

Trupel

271

Wałdowo

18

Wola

57

Łącznie:

4066

 

Kisielice ulica:

 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017r.

Aleja Wojska Polskiego

154

Aleksandra Fredry

7

Armii Krajowej

6

Bolesława Prusa

22

Ciasna

47

Cmentarna                 

30

Daszyńskiego

299

Dolna

34

Hugo Kołłątaja

12

Ignacego Krasickiego

32

Jagiellońska

252

Jana Kochanowskiego

12

Juliusza Słowackiego

15

Klonowa

4

Kolejowa

58

Kościelna

1

Krótka

4

Kwiatowa

43

Leśna

7

Lipowa

0

Łasińska

23

Mickiewicza

94

Mieczysława

53

Mikołaja Kopernika

5

Mikołaja Reja

8

Nadjeziorna

32

Nowomiejska

84

Ogrodowa

4

Parkowa

21

Piaskowa

15

Polna

49

Przemysłowa

0

Rodziny Stangów

185

Rolna

24

Rybna

12

Sienkiewicza

129

Słoneczna

40

Sportowa

71

Stanisława Komoniewskiego

43

Stefana Żeromskiego

9

Strażacka

2

Szkolna

60

Tadeusza Kościuszki

0

Wiktora

111

Władysława Reymonta

11

Wolności

7

Zagrodowa

23

Żwirowa

5

Żytnia

24

Łącznie:

2183

Łącznie liczba mieszkańców Gminy Kisielice  -   6 249