Artykuły z kategorii

KULTURA

Nagrody w Sporcie

24-05-2019

Do 31 maja 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przyjmowane są wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób oraz instytucji za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.     Załączniki: 1...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

OGŁOSZENIA

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Funkcję  Sekretarza Gminy pełni Pani  Stanisława Barbara Pękala
Tel. (55) 2785500 wew. 503

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekretarz  Gminy  nadzoruje  i koordynuje   realizację zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji i zapytań radnych,
 • nadzór nad realizacją działalności kontrolnej w Urzędzie, w tym prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie,
 • prowadzenie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
 • organizowanie i nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników Urzędu materiałów na sesje Rady,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań zawartych w uchwałach Rady i w budżecie Gminy,
 • udzielanie radnym wszelkiej niezbędnej pomocy w związku z wykonywaniem przez nich funkcji radnego,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji,
 • nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów w Gminie,
 • organizowanie, koordynowanie i nadzór spraw związanych ze sprawozdawczością i spisami statystycznymi,
 • realizacja przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym opracowywanie i przekazywanie informacji publicznych w formie elektronicznej do Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynowanie zadań nad
 • urzędowym publikatorem teleinformatycznym (BIP);
 • nadzór nad archiwum zakładowym,
 • przygotowywanie propozycji do projektów programów rozwoju Gminy,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno-politycznymi i stowarzyszeniami;
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
 • koordynowanie zadań związanych z sporządzaniem corocznego raportu o stanie gminy,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców

Więcej o  kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie  Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.