Artykuły z kategorii

KULTURA

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

01-10-2019

Gmina Kisielice zajęła V miejsce w wojewódzkim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 22 września 2019 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyły się po raz kolejny Warmińsko...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Wyniki naboru

23-10-2019

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU: „ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” „ Żłobek w Kisielicach” Lp. Kandydat Numer rekrutacyjny Wymogi Formalne/obligatoryjne Suma punktów premiujących Kwalifikacja do projektu Osoba zamieszkująca na terenie Gminy Kisielice Wiek dziecka (ukończony 20 tydzień życia) 1. 18/2019 TAK TAK 12 ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU 2. 14/2019 TAK TAK 12 ZAKWALIFIKOWANY...

Więcej

OGŁOSZENIA

Poszukujemy właściciela psa.

18-11-2019

W dniu 12 listopada 2019 r. znaleziono psa w miejscowości Pławty Wielkie. Jest to suczka o umaszczeniu białym z ciemnymi plamkami. Gmina Kisielice proponuje adopcję psa, jeśli nie znajdzie się właściciel...

Więcej

PROMOCJA

Rekrutacja pracowników do Klubu Seniora …

04-10-2019

  Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Zakończono skontrum w Bibliotece

13-11-2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 listopada 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach jest już czynna dla czytelników- zakończono skontrum.

Więcej

Funkcję  Burmistrza Kisielic pełni Pan Rafał Ryszczuk
Tel. (55) 2785500

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, wybieranym na 5 letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców Gminy Kisielice.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • wydawanie zarządzeń w sprawach należących do jego kompetencji, w tym przepisów porządkowych,
 • zapewnienie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem działalności Gminy,
 • zapewnienie opracowania projektów uchwał Rady oraz ich wykonanie,
 • realizowanie budżetu Gminy,
 • przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania uchwał i ze swojej działalności lub raportów o stanie gminy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,
 • reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • zapewnianie terminowego załatwiania spraw w Urzędzie, w tym skarg i wniosków zgłaszanych przez obywateli, przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • zapewnianie realizacji uprawnień obywateli dotyczących dostępu do informacji publicznej,
 • zapewnianie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie,
 • realizowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie zapewniającej skuteczne wykonywanie zadań przez Urząd,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób,
 • współdziałanie z organami sołectw w wykonywaniu przez nich zadań, w tym z zakresu administracji publicznej (m.in. poboru należności podatkowych),
 • zapewnianie warunków organizacyjno-prawnych i materialno-technicznych działania Urzędu, funkcjonowania Rady i jej komisji oraz organów sołectw,
 • sprawowanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • wykonywanie funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy i przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa należących do kompetencji Burmistrza.
Więcej o  kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie  Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.