Artykuły z kategorii

KULTURA

Nagrody w Sporcie

24-05-2019

Do 31 maja 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przyjmowane są wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób oraz instytucji za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.     Załączniki: 1...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Funkcję  Burmistrza Kisielic pełni Pan Rafał Ryszczuk
Tel. (55) 2785500

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, wybieranym na 5 letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców Gminy Kisielice.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • wydawanie zarządzeń w sprawach należących do jego kompetencji, w tym przepisów porządkowych,
 • zapewnienie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem działalności Gminy,
 • zapewnienie opracowania projektów uchwał Rady oraz ich wykonanie,
 • realizowanie budżetu Gminy,
 • przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania uchwał i ze swojej działalności lub raportów o stanie gminy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,
 • reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • zapewnianie terminowego załatwiania spraw w Urzędzie, w tym skarg i wniosków zgłaszanych przez obywateli, przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • zapewnianie realizacji uprawnień obywateli dotyczących dostępu do informacji publicznej,
 • zapewnianie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie,
 • realizowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie zapewniającej skuteczne wykonywanie zadań przez Urząd,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób,
 • współdziałanie z organami sołectw w wykonywaniu przez nich zadań, w tym z zakresu administracji publicznej (m.in. poboru należności podatkowych),
 • zapewnianie warunków organizacyjno-prawnych i materialno-technicznych działania Urzędu, funkcjonowania Rady i jej komisji oraz organów sołectw,
 • sprawowanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • wykonywanie funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy i przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa należących do kompetencji Burmistrza.
Więcej o  kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie  Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.