Home

Deklaracja dostępności

Publikacja: | Zmiana:

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kisielicach

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Kisielicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kisielice.warmia.mazury.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona podmiotowa Urzędu Miejskiego w Kisielicach jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

Ułatwienia na stronie Urzędu Miejskiego w Kisielicach

Strona Urzędu Miejskiego w Kisielicach posiada następujące ułatwienia:

Dostępność architektoniczna

na parterze znajduje się:

 1. Burmistrz
 2. Sekretariat
 3. Zastępca Burmistrza
 4. Sekretarz Gminy
 5. Gospodarka nieruchomościami, budownictwo
 6. Inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, środki UE
 7. Ochrona środowiska, gospodarka odpadowa
 8. Drogownictwo, rolnictwo, leśnictwo
 9. Kadry, oświata, informatyk
 10. Biuro rady, stowarzyszenia
 11. Obsługa finansowa szkół
 12. Sala konferencyjna

na I piętrze znajduje się:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste
 2. Obrona cywilna, działalność gospodarcza
 3. Sala konferencyjna, sala ślubów
 4. Skarbnik Gminy
 5. Księgowość, płace
 6. Podatki, opłaty, wymiar podatkowy i windykacja
 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Dostępność dla osób niesłyszących

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na numer: 55 2785502, telefonicznie na numer 55 2785500, lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miejski w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Paweł Zernow, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (55) 27 85 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).