Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w życiu osobistym.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Podczas wakacji przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Goryniu wybudowano nowy chodnik, schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Znaczna część prac została wykonana społecznie przez mieszkańców Gorynia, ojców uczniów szkoły, wspaniałych i pracowitych ludzi.

Serdeczne podziękowania składamy: Marcinowi Wielachowskiemu, Mariuszowi Otrębskiemu, Mariuszowi Becmerowiczowi, Wiesławowi Janczarkowi, Markowi Antoniakowi, Rydygierowi Kleinowi, Waldemarowi Różańskiemu, oraz Piotrowi Kurkowi i Michałowi Wielachowskiemu.

 

Przez najbliższe dwa lata Gmina Kisielice wspólnie z Fundacją Edukacji i Rozwoju z Iławy będzie realizować projekt "Kreatywna edukacja". Dofinansowanie w wysokości aż 1 686 496,34zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki tym środkom aż 165 uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Kisielicach weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych, projektach i wyjazdach edukacyjnych. Będą podnosić kwalifikacje z języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, ICT oraz zdobywać umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy.

Ponadto aż 55 nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół w Kisielicach weźmie udział w profesjonalnych szkoleniach. Dowiedzą się, jak prowadzić zajęcia metodą eksperymentu, kreatywnie i innowacyjnie oraz z wykorzystaniem ICT. Nauczyciele zdobędą także wiedzę, jak być couchem i trenerem dla swoich podopiecznych.

Realizacja projektu oznacza także profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół: geograficznej, biologicznej, matematycznej i chemicznej, w sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości blisko pół miliona zł.

images/Kisielice/Loga/2017/logo_projekt_szkoly.jpg 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kisielice pozyskała milion sześćset tysięcy złotych. Są to środki unijne na rzecz realizacji projektu „Kreatywna edukacja”. Warto zaznaczyć, że gmina nie wnosi żadnego wkładu finansowego.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata w Zespole Szkół w Kisielicach. Dzięki temu szkoła doposażona zostanie w najnowocześniejszy sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania zainteresowań z zakresu informatyki, matematyki, chemii, geografii, przyrody, przedmiotów humanistycznych, języków obcych, czy wyjazdów edukacyjnych. Nauczyciele Zespołu Szkół także skorzystają prowadząc zajęcia w ramach tego projektu.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły.

Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia. To dzięki Państwa zaangażowaniu i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę i kształtować umysły. A współczesna edukacja stawia przed Wami coraz większe wymagania, nowe obowiązki i kolejne zmiany w systemie oświaty,

Dziś, w tym szczególnym dniu życzę Państwu wytrwałości, spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów.

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

W 12 Szkołach Podstawowych w kl. V-VI (w Suszu, , Piotrkowie, Lubnowych, Jawtach Wielkich, Wikielcu, Goryniu, Kisielicach, Kazanicach, Rożentalu, Prątnicy, w Iławie w SP nr 4, SP nr 3) i 8 Gimnazjach (Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Iławie, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, w Kazanicach, Prątnicy, Ząbrowie, Dobrzykach, Kisielicach i Zalewie) powiatu iławskiego.Nauczyciele i pedagodzy szkolni, przeszkoleni przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, realizowali w roku szkolnym 2015/16 już X edycję programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności a dotyczącego propagowania racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.

W trzech szkołach, tj. w Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Iławie , Gimnazjum Samorządowym w Ząbrowie i Zespole Szkół w Kisielicach nauczyciele wraz z uczniami realizowali własne projekty uwzględniające tematykę programu, w pozostałych szkołach podejmowali różne działania na te tematy. W szczególności uświadamiali znaczenie spożywania zbilansowanej diety, czyli prawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowanej diety oraz znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia. Propagowane były również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, znakowanie produktów wartością odżywczą (GDA), zdobywanie przez uczniów umiejętności czytania i rozumienia etykiet środków spożywczych.

Program realizowano poprzez:
• Organizację zajęć, pokazów lub warsztatów kulinarnych – w 10 szkołach,
• Spożywanie drugiego śniadania wspólnie, uczniów z nauczycielami – w 9 szkołach,
• Konsultacje z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia – w 14 szkołach,
• Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety – w 15 szkołach,
• Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej – w 6 szkołach,
• Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia – w 6 szkołach
• Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych – w 19 szkołach,
• Rodzice aktywnie pomagali lub uczestniczyli w organizacji/realizacji projektu – w 11 szkołach.

Szkoły współpracowały w ramach realizacji programu z różnymi instytucjami, organizacjami i partnerami, jak samorządy lokalne, sołtysi, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki kultury, placówki służby zdrowia, Polski Czerwony Krzyż, Koła Gospodyń Wiejskich, Orliki, kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, zakłady pracy, straż pożarna, policja, gospodarstwa agroturystyczne. Program będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowych oraz nowych szkołach.

Iwona Marchlewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie