Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu w Kisielicach.

Pluszowe misie są ulubieńcami wszystkich dzieci. Od wielu lat towarzyszą dzieciom na całym świecie. Jedna z najpopularniejszych zabawek obchodzi swoje święto 25 listopada.

Tego dnia nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem Misiem. Były misie małe i średnie a także duże, różowe, niebieskie, brązowe i wielobarwne, w ubrankach, z kokardami i w kapelusikach... Nie było dwóch jednakowych a każdy był piękny i wyjątkowy. Podczas całego dnia dzieciom towarzyszyły ich ulubione pluszaki. W każdej grupie dzieci tańczyły z misiami, śpiewały piosenki o misiach, słuchały wierszy i opowiadań o misiach. Odbyły się także liczne konkursy i zabawy ruchowe. Na koniec dzieci kolorowały MISIA. Wszyscy doskonale się bawili w towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół. Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

Agnieszka Zawolska ZS Kisielice

 

BurmistrzKisielicZ okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły.

Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia. A współczesna edukacja stawia przed Wami coraz większe wymagania i nowe obowiązki.

W tym szczególnym dniu życzę Państwu wytrwałości, spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów.

Burmistrz Kisielic
Rafał Ryszczuk

W Zespole Szkół w Kisielicach nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło łącznie 618 uczniów i wychowanków w 5 oddziałach w przedszkolu, 15 oddziałach szkoły podstawowej i 9 oddziałach gimnazjum. Po raz pierwszy próg szkoły podstawowej przekroczyło 82, a w gimnazjum – 67 uczniów. Szkoły i przedszkole są w pełni przygotowane do przyjęcia uczniów. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będzie 54 dobrze przygotowanych do tego zadania nauczycieli, z których każdy posiada wykształcenie wyższe.

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum w szczególny sposób należy wyróżnić Dominika Bilickiego, który w poprzednich latach osiągnął liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Do sukcesów Dominika zaliczyć można:
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (nauczyciel przygotowujący: mgr Danuta Przybylska)
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego (nauczyciel przygotowujący: mgr Dagmara Wejnarska)
- V miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (nauczyciel przygotowujący: mgr Beata Adamska)
- VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym (nauczyciel przygotowujący: mgr inż. Roman Adamski)
- VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym (nauczyciel przygotowujący: mgr Bartłomiej Kawski)
- finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (nauczyciel przygotowujący: mgr Jolanta Więcek)
Do tegorocznych sukcesów dodać należy tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym w roku szkolnym 2014/2015 (nauczyciel przygotowujący: mgr Bożena Mańka) – wtedy Dominik był jeszcze uczniem klasy pierwszej gimnazjum.

W związku z tymi osiągnięciami Dominik został zaproszony przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażynę Przasnyską na uroczystą galę wręczenia nagród dla wyróżniających się uczniów województwa warmińsko – mazurskiego w dniu 15 czerwca 2015 r, w trakcie której, jako najmłodszy z laureatów, podzielił się swoimi doświadczeniami ze zgromadzoną publicznością.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego chłopiec przyjął gratulacje również od Burmistrza Kisielic Rafała Ryszczuka, który wręczył mu nagrodę specjalną – tablet – oraz jednorazowe stypendium za wyniki w nauce.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kisielicach w nagrodę ufundowała Dominikowi dodatkowe lekcje języka angielskiego.

Roman Adamski.

 

 

Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk 1 września uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Kisielicach, w Szkole Podstawowej w Goryniu oraz w Szkole Podstawowej w Łęgowie. Podczas uroczystości Burmistrz wręczył wszystkim pierwszoklasistom wyprawkę ufundowana przez Grupę Azoty.

 

 

Burmistrz Kisielic informuje, że można ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół z terenu gminy Kisielice.

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie:
1)uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
2)uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w szkole do dnia 7 września 2015, w której dziecko w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczało.

Piknik z okazji Dnia Dziecka

W słoneczne popołudnie ostatniej majowej niedzieli na boisku Zespołu Szkół w Kisielicach odbył się rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Nauczyciele przygotowali wiele konkurencji sportowo zręcznościowych i konkursów intelektualnych. Można było wziąć za rogi byka ortograficznego czy ustanawiać rekordy w rzutach do kosza, skokach na skakance i wielu innych konkurencjach. Rodzice natomiast zadbali o sferę gastronomiczną tak aby najmłodsi mieli dużo energii podczas zmagań. Wszyscy spędzili kilka godzin przy wspaniałej zabawie.