W 12 Szkołach Podstawowych w kl. V-VI (w Suszu, , Piotrkowie, Lubnowych, Jawtach Wielkich, Wikielcu, Goryniu, Kisielicach, Kazanicach, Rożentalu, Prątnicy, w Iławie w SP nr 4, SP nr 3) i 8 Gimnazjach (Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Iławie, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, w Kazanicach, Prątnicy, Ząbrowie, Dobrzykach, Kisielicach i Zalewie) powiatu iławskiego.Nauczyciele i pedagodzy szkolni, przeszkoleni przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, realizowali w roku szkolnym 2015/16 już X edycję programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności a dotyczącego propagowania racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.

W trzech szkołach, tj. w Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Iławie , Gimnazjum Samorządowym w Ząbrowie i Zespole Szkół w Kisielicach nauczyciele wraz z uczniami realizowali własne projekty uwzględniające tematykę programu, w pozostałych szkołach podejmowali różne działania na te tematy. W szczególności uświadamiali znaczenie spożywania zbilansowanej diety, czyli prawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowanej diety oraz znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia. Propagowane były również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, znakowanie produktów wartością odżywczą (GDA), zdobywanie przez uczniów umiejętności czytania i rozumienia etykiet środków spożywczych.

Program realizowano poprzez:
• Organizację zajęć, pokazów lub warsztatów kulinarnych – w 10 szkołach,
• Spożywanie drugiego śniadania wspólnie, uczniów z nauczycielami – w 9 szkołach,
• Konsultacje z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia – w 14 szkołach,
• Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety – w 15 szkołach,
• Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej – w 6 szkołach,
• Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia – w 6 szkołach
• Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych – w 19 szkołach,
• Rodzice aktywnie pomagali lub uczestniczyli w organizacji/realizacji projektu – w 11 szkołach.

Szkoły współpracowały w ramach realizacji programu z różnymi instytucjami, organizacjami i partnerami, jak samorządy lokalne, sołtysi, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki kultury, placówki służby zdrowia, Polski Czerwony Krzyż, Koła Gospodyń Wiejskich, Orliki, kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, zakłady pracy, straż pożarna, policja, gospodarstwa agroturystyczne. Program będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowych oraz nowych szkołach.

Iwona Marchlewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

 

Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka i jego rodziny. Najbliższe lata będą dla dziecka okresem zdobywania wiedzy, ale także istotnym czasem dla jego zdrowia. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które umacniają zdrowie lub mu szkodzą.Dziecko powinno być tak przygotowane w rodzinie i szkole, aby umiało żyć zdrowo i bezpiecznie. Wyposażając przyszłych uczniów w potrzebne przybory i sprzęty, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

 

Załączniki:
1. Informacja dot. szkoły
2. Informacja dot. domu

Celem  programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w tej sprawie, które weszły w życie 19 lipca 2016 roku.

Program zakłada także m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla:

 • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego i objęci zostaną uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej – dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, określone zostało w TABELI.

Składanie wniosków – terminy i wymagania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 09 września 2016r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3(opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Podstawy prawne opisujące szczegółowo program „Wyprawka szkolna”.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. (Dz. U. poz. 1045).
 • Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Załączniki:
1. Tabela określająca wysokość dofinansowani
2. Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

18 GDH im. Szarych Szeregów. Dziękujemy za pomoc w organizacji rajdu „DESANT IX” rajdu dla prawdziwych twardzieli. Rajd został zorganizowany z okazji: 70-lecia ZHP na ziemi Iławskiej, 10 lecie reaktywacji Hufca Iława, 10 lecie 18 GDH im. Szarych Szeregów z Kisielic.

W trakcie rajdu zostały rozegrane: Hufcowe Mistrzostwa I Pomocy, Bieg na Orientację (INO) – „Rozpoznanie”, bieg patrolowy „Zapoznanie” promujący Kisielice i festiwal „Piosenki 70-lecia”. W sobotę (28 V) mieszkańcy Kisielic byli świadkami „Rekonstrukcji akcji pod Arsenałem – odbicia „Rudego” z transportu”. Wieczorem harcerze wzięli udział we mszy świętej. Wszystko to było możliwe dzięki pomocy „Urzędu Gminy” i gościnie Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, który udostępnił nam pomieszczenia na terenie zespołu (stołówkę, kuchnię i salę gimnastyczną).

Czuwaj
Rada Drużyny
18 GDH im. Szarych Szeregów

Rada Rodziców, Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół zapraszają wszystkie „Dzieci”
wraz z Rodzicami na "PIKNIK RODZINNY"

Piknik organizujemy na terenie Zespołu Szkół przy al. Wojska Polskiego 2, w dniu 5 czerwca
od godziny 14:00 - 18:00

 

W programie wiele atrakcji min:

Bicie rekordów Kisielic w różnych dyscyplinach np. żonglerka piłką, żółwia jazda rowerem, itp.

Stoiska z ciastem, grille, frytki.

Pokaz: „Naukowa epidemia, Czary, mary i alchemia”.

Występy uczniów z Zespołu Szkół.

Zabawy na „dmuchańcach” – sponsorowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach.

Dla każdego „Dziecka” ucznia Zespołu Szkół gratis kiełbaska, frytki, lód.

PRZYJDŹ - to impreza dla całej rodziny ;-))

Trwa V edycja konkursu „Lekcja z SITA” - Termin zgłoszeń do 15.01.2016 r.

„Lekcja z SITA” to konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany przez tygodnik „Głos Nauczycielski”. Udział w konkursie otwiera przed szkołą możliwość wdrożenia nowoczesnej, skutecznej metody nauki języków obcych. Zwycięska szkoła otrzyma sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym. Obecnie, na bazie dotychczasowych edycji konkursu, lekcje z SITA prowadzone są w 7 szkołach na terenie całej Polski.
Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu z najlepszymi doświadczeniami tradycyjnych metod nauki języków obcych. Zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy, a uczniowie nie tylko zapamiętują nowe słowa i zwroty łatwiej i szybciej, ale, dzięki regularnemu relaksowi, są również bardziej skoncentrowani i odprężeni na innych lekcjach.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Krok 1 Wypełnić formularz i odpowiedzieć na pytanie
W konkursie mogą wziąć udział gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, które do 15 stycznia 2016 roku wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz ciekawie odpowiedzą na pytanie: „Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?” Tekst odpowiedzi nie może przekraczać 1 800 znaków ze spacjami. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.glos.pl/lekcjazsita.
Formularz wraz z odpowiedzią należy wysłać na adres Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”)
Krok 2 Dni Konkursowe
Spośród wszystkich zgłoszeń, jury wytypuje co najmniej 10 finalistów, którzy w lutym i marcu 2016 zorganizują w swojej szkole Dni Konkursowe. Dzień Konkursowy to spotkanie z metodą SITA. Każdy, począwszy od Dyrekcji, przez nauczycieli, rodziców, a kończąc na uczniach ma możliwość w tym dniu poznać jej działanie i zadać nurtujące go pytania. Dzień Konkursowy to także okazja do roboczego spotkania z nauczycielami, którzy chcą podjąć się wdrożenia tej nowej metody.
Krok 3 Przygotowanie pracy konkursowej: „Projekt organizacji zajęć metodą SITA”
W kolejnym etapie konkursu, w terminie do 5 maja 2016, finaliści przygotowują „Projekt organizacji zajęć metodą SITA” do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 i przesyłają go na adres redakcji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”). Spośród nadesłanych projektów jury wybiera zwycięzcę.
Krok 4 Nagrody
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 maja 2016. Według regulaminu, zwycięzca jest tylko jeden, jednak nie zamyka to drogi do nagród dla szkół, które wykażą się wysokim poziomem nadesłanych prac. Laureat otrzyma zestawy urządzeń SITA wraz z materiałami do nauki języków obcych dla uczniów. Pozostali finaliści mogą liczyć na realizację projektów w ramach współpracy ze sponsorami.

„Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?” – Czekamy na odpowiedzi!

Więcej informacji na stronach:
www.glos.pl/lekcjazsita
www.szkola.sita.pl