Wszystkie ogłoszenia o nieruchomościach w Gminie Kisielice (Przetargi, Nieruchomości do zbycia/Dzierżawy, Rokowania na zbycie itp.) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ zakładaka Gospodarka nieruchomościami.