Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kisielicach

 

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Kisielicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kisielice.warmia.mazury.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona podmiotowa Urzędu Miejskiego w Kisielicach jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury), lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • informacje, w postaci zdjęć z tekstem, nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych (odnośniki graficzne w bocznym menu, oznaczenie ogłoszeń)

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

 

Ułatwienia na stronie Urzędu Miejskiego w Kisielicach

Strona Urzędu Miejskiego w Kisielicach posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

 

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Urzędu Miejskiego w Kisielicach mieści się przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od parkingu, wejście boczne od strony ul. Daszyńskiego.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się z lewej strony wejścia do budynku.
 • Brak dostępu na 1 piętro dla osób niepełnosprawnych. W przypadku chęci załatwienia sprawy  przez osobę niepełnosprawną, urzędnik spotyka się z nim na parterze (sala konferencyjna – pok. Nr 5A).
 • Wejście główne zabezpieczone jest barierkami.
 • Budynek składa się z 2 kondygnacji i nie posiada windy:

na parterze znajduje się:

 1. Burmistrz
 2. Sekretariat
 3. Zastępca Burmistrza
 4. Sekretarz Gminy
 5. Gospodarka nieruchomościami, budownictwo
 6. Inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, środki UE
 7. Ochrona środowiska, gospodarka odpadowa
 8. Drogownictwo, rolnictwo, leśnictwo
 9. Kadry, oświata, informatyk
 10. Biuro rady, stowarzyszenia
 11. Obsługa finansowa szkół
 12. Sala konferencyjna

na I piętrze znajduje się:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste
 2. Obrona cywilna, działalność gospodarcza
 3. Sala konferencyjna, sala ślubów
 4. Skarbnik Gminy
 5. Księgowość, płace
 6. Podatki, opłaty, wymiar podatkowy i windykacja
 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ale istnieje możliwość szybkiej instalacji w razie wystąpienia takiej potrzeby.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na numer: 55 2785502, telefonicznie na numer 55 2785500, lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miejski w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Paweł Zernow, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (55) 27 85 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

 

W poniedziałek 2 grudnia 2019r. rozpoczął działalność Żłobek Miejski w Kisielicach.

Na początku roku Gmina zakupiła na ten cel budynek przy ulicy Daszyńskiego 21, w którym znajduje się klub seniora (na piętrze) i żłobek.

Na realizację projektu Gmina Kisielice uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

 • Projekt „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Żłobek w Kisielicach” finansowany w ramach Resortowego Programu „Maluch +”,.

W ramach powyższych dofinansowań w budynku wykonano roboty budowlano - remontowe polegające na dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń do potrzeb małych dzieci. Zakupione zostało również wyposażenie sali głównej, szatni, wyposażenie łazienek, kuchni, pomoce dydaktyczne , zabawki, wózki 6-cio osobowe dla dzieci. Obok budynku powstał również plac zabaw.

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do żłobka, która będzie odbywać się w trybie ciągłym. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej: http://kisielice.warmia.mazury.pl/zlobek-kisielice/1641-zlobek-kisielice lub biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 pok. 5A

 

{gallery{/gallery}

 

meteo 69.png

13 maja w ramach Rodzinnej Majówki Kisielickiej odbyły się Dni Rodziny. W tym roku przebiegały one pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”. Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk na scenie pojawiły się dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Kisielice. Prezentacje przygotowane przez uczniów tematycznie związane były z hasłem jakie w tym roku przyświeca wydarzeniom związanym z obchodami 20. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Jako pierwsi na scenie pojawili się uczniowie szkoły podstawowej z Łęgowa. Zaprezentowali program słowno-muzycznym przygotowany pod kierunkiem nauczycielek - Moniki Jakubczyk i Doroty Pietrzak. Na ludowo, w strojach warmińskich, podkreślając nasze słowiańskie pochodzenie swój program prezentowali uczniowie z Gorynia. Do występu goryńską młodzież przygotowały panie Marzena Wierzchowska oraz Anna Uschpelkat. Dwa układy choreograficzne przygotowały uczennice klasy III c ze szkoły podstawowej w Kisielicach. Na co dzień tańczące pod kierunkiem pani Dagmary Łęgowskiej. Wśród występujących pojawiła się również absolwentka kisielickiego gimnazjum, obecnie uczennica iławskiej „budowlanki” Patrycja Ogórek. W programie rodzinnej majówki znalazły się pokazy pierwszej pomocy. W części warsztatowej pokazów czynny udział brali rodzice wraz z dziećmi. Strażacy, druhowie kisielickiej OSP pod dowództwem komendanta Bogdana Podgórskiego prezentowali bojowy wóz strażacki. Ogromną atrakcją był pokaz zasięgu działka wodnego, co przy słonecznej pogodzie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Kisieliccy policjanci prezentowali radiowóz policyjny wraz z wyposażeniem i oporządzeniem używanym podczas zabezpieczeń imprez podwyższonego ryzyka. Dodatkowo można było założyć narko i alkogogle. Okulary imitujące stan po spożyciu substancji odurzających oraz alkoholu. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach była organizatorem konkursu plastycznego „Rodzinne Radości”, którego podsumowanie dokonane zostało w trakcie imprezy. Dodatkowo podsumowano również konkurs z okazji Tygodnia bibliotek „Na najładniejszą zakładkę”. Konkursy dedykowane były dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Muzycznym podsumowaniem imprezy był koncert Jacka Dymka strongmana i miłośnika Elvisa Presleya, promującego w ten sposób zdrowy styl życia bez używek, alkoholu i dopalaczy oraz grupy Boys Dual Voice. Podczas wydarzenia Szkolne Koło CARITAS działające przy kisielickim Zespole Szkół wspólnie ze Stowarzyszeniem „Pod Tęczą” było organizatorem Indywidualno-rodzinnych Biegów Przełajowych, z których dochód z wpisowego przeznaczony został na wsparcie czternastoletniej Patrycji chorej na wrodzoną łamliwość kości.

Klasyfikacja końcowa biegów przedstawia się następująco:
W kategorii chłopców wygrał Oskar Szalkowski, 2.Kacper Jędrych. Najszybsza spośród dziewcząt to Pola Kowalczyk, 2.Natalia Mądra, 3.Julia Frymer. Wśród panów pierwszy linię mety przekroczył Wiesław Murawski 2.Tomasz Kowalczyk, 3.Ryszard Franas. W Rywalizacji sztafetowej rodzin najszybsza okazała się rodzina Bukowskich, 2. Leśniak 3. Radomyscy. Ponadto w zmaganiach sztafetowych wystartowały rodziny Ryszczuk, Siostry Laskowskie, rodzina Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Tarneckich, Kościelskich, Zatorscy. Trasę biegu, pod czujnym okiem druha Adama Mańki, zabezpieczali harcerze 18. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów. Do akcji pomocowej przyłączył się również iławski klub miłośników motocykli MOTONIĆI. Wszyscy chętni mogli robić sobie zdjęcia na motocyklach jak również za symboliczne 5 zł wykupić przejażdżkę. Zorganizowano także punkt malowania twarzy dla najmłodszych, z którego dochód również przeznaczony był na pomoc chorej dziewczynki. Z okazji przypadającej na ten rok 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w ramach imprezy znalazł się również punkt poświęcony temu wyjątkowemu wydarzeniu. W plenerowej pracowni rzeźby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pod kierunkiem Marka Kałuży powstaje rzeźba Marszałka Józefa Piłsudskiego – będzie to jeden z elementów uczczenia Stulecia Niepodległości. Mega atrakcją dla najmłodszych było bezpłatne wesołe miasteczko. Dodatkowo dla wszystkich organizatorzy zapewnili jadło z grilla. Nie zabrakło również stoisk kupieckich.

 

Kalendarz imprez kulturalno-sportowych w Gminie Kisielice na rok 2017

Termin* Miejsce Nazwa imprezy Organizator
Styczeń      
06.01 Kisielice
sala Zespołu Szkół
Koncert Świąteczno Noworoczny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
Zespół Szkół w Kisielicach
Styczeń/Luty

Kisielice

sala Zespołu Szkół

Halowy Turniej Piłki Nożnej MLKS „Olimpia” Kisielice
15.01

Kisielice

sala Zespołu Szkół Rolniczych

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach,

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach,

Zespół Szkół w Kisielicach

Styczeń Świetlica Klimy Koncert Noworoczny

Radna Wioleta Szalkowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

Styczeń/luty

MGOK Kisielice

sala ARKADIA

Ferie w MGOK Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
Luty      
14.02

Kisielice

sala Arkadia

Koncert Walentynkowy

Zespół Mirana
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

 

Kisielice

sala Zespołu Szkół

Halowy Turniej Piłki Nożnej MLKS „Olimpia” Kisielice
Marzec      
 

Kisielice

hala Zespołu Szkół

Impreza integracyjna

„Baw się z nami”

Zespół Szkół w Kisielicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

Kwiecień      
 

Goryń

świetlica wiejska

Warsztaty kulinarno-artystyczne Stowarzyszenie „Pod Tęczą”
Maj      
1-3.05

Kisielice

amfiteatr

Majówka z MGOK:

Eliminacje konkursu ''Masz talent''

Plenerowe Kino Majowe

Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach,

Stowarzyszenie „Pod Tęczą”

 

Kisielice

plac przy GCR

Obchody Dnia Strażaka Zarząd Miejsko-Gminnej OSP
14 maja

Kisielice

Amfiteatr

Teren gminy

XVIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Rajd Rowerowy po kisielickich bezdrożach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 

Butowo

boisko

Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Kisielic OSP Butowo
  Goryń Majówka Stowarzyszenie „Pod Tęczą”, OSP Goryń
Czerwiec      
  Kisielice Dzień Dziecka z MGOK połączony z obchodami XVIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
  Klimy Dzień Dziecka Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy
  Gmina Kisielice Dzień Dziecka, Dni Otwartej Remizy Jednostki OSP Gminy Kisielice
 

Trupel

boisko wiejskie

Dzień Sportu Rada Sołecka w Truplu
 

Łęgowo

świetlica wiejska

Dzień Dziecka

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, Rada Sołecka w Łęgowie, Szkoła Podstawowa

w Łęgowie,

17-18.06

Kisielice

amfiteatr

DNI KISIELIC Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, Stowarzyszenia Gminy Kisielice
  Gmina Kisielice Spartakiada Drużyn Pożarniczych OSP Gminy Kisielice
 

Kisielice

stadion

Turniej piłki plażowej siatkowej z okazji ''Dni Kisielic''

MLKS „Olimpia” Kisielice

 

Butowo

świetlica wiejska

Piknik Rodzinny Stowarzyszenie ''Nasza Przyszłość'' Butowo
  Kisielice Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP Kisielice
  Łodygowo Festyn Rodzinny i Dzień Dziecka

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość Łodygowa”

Rada Sołecka w Łodygowie

Lipiec/ Sierpień      
 

Goryń

świetlica wiejska

Festyn Pierogowy

Stowarzyszenie „Pod Tęczą”,

OSP Goryń, Rada Sołecka Goryń

 

Klimy

świetlica wiejska boisko

Dni sportu wiejskiego w tym:

- turnieje siatkówki plażowej

- turnieje piłki nożnej

Młodzieżowy Klub Sportowy „Huragan” Klimy
  Klimy Festyn Pod Wieprzem Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy
 

Limża

Festyn sportowy Stowarzyszenie ''Zgoda'' Limża
  Limża III Ogólnopolski Bieg Przełajowy Stowarzyszenie „Zgoda” Limża
  Kisielice DNI ZIELONEJ ENERGII Gmina Kisielice,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 

Jędrychowo

boisko

Dni Jędrychowa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, OSP, Rada Sołecka w Jędrychowie
 

Trupel

świetlica wiejska

Dni Sołectwa Trupel

Rada Sołecka w Truplu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach,

  Kisielice Plener artystyczny

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach,

Stowarzyszenie „Pod Tęczą”

  Goryń Dożynki wiejskie Rada Sołecka w Goryniu
  Łodygowo Festyn wiejski

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość Łodygowa”

Rada Sołecka w Łodygowie

Wrzesień      
  Łęgowo Dożynki wiejskie Rada Sołecka w Łęgowie
02.09 Kisielice II Kisielicka Piątka
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
MLKS „Olimpia” Kisielice
03.09 Kisielice DOŻYNKI GMINNE

Urząd Miejski w Kisielicach,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

  Klimy Dożynki wiejskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy,
Rada Sołecka w Klimach
  Butowo Dożynki wiejskie Stowarzyszenie ''Nasza Przyszłość'' Butowo
Październik      
  Kisielice Konkurs karaoke Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, Komitet Osiedlowy
Listopad      
  Sala GCR
w Kisielicach
Koncert jesienny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
11.11

Kisielice

sala Zespołu Szkół

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

Zespól Szkół w Kisielicach

11.11

Kisielice

stadion

Sztafeta11.11 11.11 Stowarzyszenie „Pod Tęczą”
11.11

Kisielice

sala Zespołu Szkół

Turniej halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Kisielic

MLKS ''Olimpia'' Kisielice

Listopad-grudzień Kisielice Zespół Szkół Turniej halowej piłki nożnej MLKS „Olimpia” Kisielice
Grudzień      
  Kisielice

Koncert

„Kolędowanie z MGOK”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
31.12

Kisielice

amfiteatr

Sylwester w amfiteatrze Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów poszczególnych imprez.

Kalendarz imprez kulturalno-sportowych został opracowany na podstawie materiałów przekazanych przez instytucje, stowarzyszenia i rady sołeckie działające na terenie Gminy Kisielice.

Dokładne terminy przeprowadzenia poszczególnych imprez zostaną podane w szczegółowych programach imprez.