BurmistrzKisielicObwieszczenie Burmistrza Kisielic z dnia 5 października 2015r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Zgodnie z artykułem 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), stosownie do art. 54 ust 2 oraz 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - przeprowadzeniu konsultacji społecznych opracowania:

„Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kisielice do roku 2020” wraz z prognoza oddziaływani Ana środowisko. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Kisielice jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020. Plan przedstawia zakres inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań przewidzianych do podjęcia w latach 2015-2020 na terenie gminy Kisielice. Obszary w których zostaną podjęte działania to budownictwo (termomodernizacje), transport (rozwój sieci drogowej – upłynnienie ruchu, rozwój komunikacji publicznej), zwiększenie wykorzystania OZE, zagospodarowanie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych, uporządkowaniu gospodarki ściekowej oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i efektywne wykorzystywanie potencjału energetycznego jest szczególnie ważnym aspektem dla realizacji Planu. Do Planu sporządzono zgodnie z artykułem 51, ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j. ze zm.) Prognozę oddziaływania na środowiska.

Szczegółowe informacje dostęppne są na Biuletynie Informacji Publicznej - link.