Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.” Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, postępowanie znak: RRG.271.2.4.2018.RO.I.

Celem głównym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Kisielice. Projekt zakłada podniesienie poziomu informatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz wdrożenie e-usług publicznych, dzięki którym interesanci Urzędu będą mogli załatwiać swoje sprawy za pomocą platformy internetowej. Pojawi się również możliwość dokonywania płatności elektronicznych wybranych wierzytelności podatkowych; sprawdzenie stanu zobowiązań; składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
Cele szczegółowe, wyniku których zostanie zrealizowany cel główny to: Zwiększenie zdolności Gminy Kisielice do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji publicznej –zostanie zrealizowany dzięki: uruchomieniu Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca, modułu komunikacji dla CPeUM i wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Zwiększenie dostępności e-usług publicznych świadczonych elektronicznie prowadzonych spraw w zakresie:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
- wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- udział w konsultacjach społecznych,
- rejestracja w module komunikacji CPeUM.

Planowane efekty realizacji projektu:

- poprawa funkcjonalności pracy Urzędu i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,

- zapewnienie jednolitych kanałów i metod komunikacji, co spowoduje standaryzację działania administracji w województwie, zwiększając do niej zaufanie społeczne,

- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców , w tym osób z niepełnosprawnością,

Projekt przyczyni się do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym nie tylko mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Kisielice ale wszystkich interesantów chcących załatwić sprawy drogą elektroniczną w naszym Urzędzie.

Wartość projektu: 727 385,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 609 952,05 zł

Wyłonieni wykonawcy to Firmy: ZETO PROJEKT Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn; ZETO SOFTWERE Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum ul. Pieniężnego 6/7, 10-003 Olsztyn oraz Adesco Sp. z o.o., ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin.

Zakończenie prac nad projektem planowane jest w listopadzie 2018 r.

 

logo eUslugi