Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość
Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorców
Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Cel i opis projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kisielice poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wokół obszaru nieczynnej linii kolejowej. Zakres projektu obejmował budowę dróg dojazdowych wraz z doprowadzeniem mediów do poszczególnych działek gruntu. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest to aktualnie teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składową, baz budowlanych i transportowych. Dodadtkowym atutem strefy jest bezpośrednie sąsiedztwo DK 16 oraz ciepłowni miejskiej i elektrociepłowni biogazowej. Po zakończeniu prac, działki gruntu zostaną przeznaczone do sprzedazy w drodze przetargu. Inwestycji przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy, obecnie włądze miasta podejmują działania w celu przyciągnięcia do strefy nowych inwestorów chociażby poprzez działania promocyjne oraz zwolnienia podatkowe dla podmiotów które utworzą nowe miejsca pracy.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 6 022 576,33 PLN
Całkowite koszty projektu: 6 308 161,30 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 5 119 189,87 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia prac projektowych: 2009-01-04
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2011-03-01
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2012-12-31
Termin finansowania zakończenia projektu: 2013-03-31

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego.

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 6. Środowisko przyrodnicze
Nazwa i numer Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Opis projektu:
W ramach inwestycji zakupiony został nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego, który oprócz możliwości uczestniczenia w typowych akcjach ratowniczo-gaśniczych, ma za główne zadanie objęcie ochroną całego terenu gminy na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Cel projektu:
Podniesienie poziomu zabezpieczenia gminy Kisielice przed kleskami zywiołowymi oraz katastrofami ekologicznymi.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 804 604,00 PLN
Całkowite koszty projektu: 809 933,32 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 643 683,20 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-05-30
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2011-11-22
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2012-03-23
Termin finansowania zakończenia projektu: 2012-03-30

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą – etap II

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 6. Środowisko przyrodnicze
Nazwa i numer Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Opis projektu:
Jednym z podstawowych zagadnień dla poprawy stanu powietrza Gm. Kisielice jest ograniczanie emisji z indywidualnych systemów zaopatrzenia w ciepło, gdzie w nieprzystosowanych kotłach spalane są m.in. różnorodne odpady. W Kisielicach, posiadających już sieć ciepłownicza, rozwiązaniem optymalnym dla poprawy stanu sanitarnego powietrza było dalsze ograniczanie możliwości instalacji indywidualnych kotłów, trudnych do kontroli, poprzez rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej, z wprowadzaniem kotłów o zwiększonej efektywności i z zamianą paliwa na mniej uciążliwe dla środowiska. W Gminie Kisielice istnieje bardzo duży potencjał energii odnawialnej. W porównaniu do całkowitego zapotrzebowania na ciepło i energie elektryczną jest on kilkakrotnie większy, co oznacza, ze teoretycznie gmina może stać sie niezależna od zewnętrznych źródeł energii i tym samym zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne.
W związku z powyższym gmina Kisielice przystąpiła do realizacji jednego z najbardziej strategicznych i kompleksowych przedsięwzięć poprawiających infrastrukturę techniczna, a mianowicie II-go etapu rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącego do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa. Dzięki rozbudowie systemu grzewczego, w którym wykorzystane zostały odnawialne źródło energii, jakim jest biomasa (słoma) nastąpiła redukcja szkodliwych związków emitowanych do atmosfery w wyniku spalania węgla oraz innych substancji, np. plastiku. Projekt realnie przyczynił się do polepszenia stanu powietrza, oraz wdrożenia proekologicznych rozwiązań.
Niewątpliwym następstwem realizacji projektu jest polepszenie warunków dla zachowania zdrowia i równowagi biochemicznej środowiska, w którym żyjemy.
Założone cele projektu były w pełni zgodne ze strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warminsko-mazurskiego do roku 2020.
Przedmiotem projektu była rozbudowa sieci ciepłowniczej, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa będącego kontynuacja programu I-go etapu rozbudowy realizowanego w latach 2007-2008 oraz budowy w roku 2004. Zgodnie z założeniami Programu funkcjonalno-uzytkowego, opracowanego na potrzeby niniejszego projektu, inwestycja obejmowała rozbudowę ciepłowni miejskiej, dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej wraz z dojściem do każdego budynku i wykonaniem węzła ciepłowniczego w budynku

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

a) Rozbudowę budynku ciepłowni z kotłami na słomę:
W zakresie modernizacji technologii istniejącej kotłowni zakupiono nowy kocioł 3 MW, układ przygotowania i podawania paliwa, układ oczyszczania i usuwania spalin (multicyklon i ekonomizer), układ odpopielania, automatyka i sterowanie, kompletny komin z konstrukcją samonośną, poza tym, aby poprawić sprawność istniejącego większego 2 MW kotła – wyposażono go w ekonomizer.
Ponadto w istniejącym układzie technologicznym zostały wymienione pompy obiegowe sieciowe na nowe o odpowiedniej wydajności i wysokości podnoszenia oraz pozostałe urządzenia, niezbędne do funkcjonowania kotłowni o zwiększonej mocy.W wyniku rozbudowy całkowita moc ciepłowni wzrosła z 3 do 6 MW.

b) Wybudowanie 8,9 km nowej sieci cieplnej.

c) Dostawę i montaż wezłów cieplnych:
Łącznie zamontowano 185 sztuk węzłów ciepłowniczych.
W tym wyodrębniono trzy typy węzłów:
- dwufunkcyjne węzły grupowe – w budynkach wielorodzinnych
- dwufunkcyjne węzły indywidualne – w budynkach jednorodzinnych oraz usługowych i produkcyjnych
- jednofunkcyjne węzły co – w budynkach jednorodzinnych oraz obiektach handlowych i usługowych.

Każdy zamontowany węzeł cieplny składa się z kilku układów –modułów:
- modułu przyłączeniowego
- modułu centralnego ogrzewania
- modułu przygotowania ciepłej wody użytkowej
Temperatura czynnika w instalacji centralnego ogrzewania jest regulowana trójdrogowym zaworem mieszający sterowany pogodowym regulatorem węzła.

Główne założenia projektu:
a) poprawa jakosci powietrza poprzez zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zródeł energii na terenie Gminy Kisielice,
b) poprawa dostępu do systemu grzewczego, w którym wykorzystywane są odnawialne źródła energii (biomasa),
c) wzrost konkurencyjności gminy, dzięki zwiększeniu atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
d) zwiększenie przez gospodarstwa rolne efektywności gospodarowania poprzez możliwość zagospodarowania słomy
e) możliwość wprowadzania nowych, dodatkowych upraw do produkcji rolniczej dzięki wykorzystaniu słomy jako źródła energii
f) eliminacja zagrożenia energetycznego, wynikającego z przerw w dostawach lub utraty dostaw węgla lub gazu, w skali regionalnej i lokalnej słoma może zastąpić w znacznym stopniu węgiel i inne paliwa stosowane w celach grzewczych

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 7 846 027,14 PLN
Całkowite koszty projektu: 7 885 045,91PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 6 276 821,70 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia prac projektowych: 2009-10-12
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2013-02-28
Termin finansowania zakończenia projektu: 2013-03-31

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 2.Turystyka
Nazwa i numer Działania:
2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Nazwa i numer Poddziałania: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach wraz z połączeniem z glównymi istniejącymi ciągami spacerowymi miasta. Jezioro Kisielickie to obszar o dużym potencjale turystycznym ponieważ zlokalizowane jest blisko centrum miasta, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 16 drogi, w sąsiedztwie zabytkowego kościoła i obszaru dawnego Starego Miasta (który planuje się częściwo odbudować). W wyniku relizacji inwestycji dotychczas niezagospoadarowany teren wokół jeziora stał się miejscem rekreacji i wypoczynku dla turystów oraz miejscowej ludności.

Zakres projektu obejmował:
- budowę tras spacerowych o łącznej długości 1,5 km,
- budowę pochylni (podjazdów) dla m.in dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych,
- budowę elementów małej architektury (oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci),
- montaż pomostu widokowego,
- przebudowę przepustu,
- natomiast budowę bobliskiego placu zabawa zrealizowano w ramach innego zadania,

Założenia i cele projektu:
Realizacja zadania przyczyniła się do rozbudowę infrastruktury turystycznej gminy i tym samym poprawy walorów turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowych. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Kisielice poprzez budowę infrastruktury okołoturystcznej. Ponadto budowa promenady przyczyniła się do:
- ożywienia tej części miasta,
- wzrostu atrakcyjności miasta,
- wzrostu zainteresowania mieszkańców gminy aktywnym trybem spędzania wolnego czasu,
- zwiększeniem dostępu dla osób niepełnosprawnych do obiektów rekreacyjnych.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 1 168 501,79 PLN
Całkowite koszty projektu: 1 520 116,17 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 817 951,23 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia prac projektowych: 2007-06-25
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2010-07-01
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2011-06-14
Termin finansowania zakończenia projektu: 2011-07-19

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Kisielice, współfinasowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” realizowanego poprzez Stowarzyszenie Łączy Na Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

Lp.
Tytuł projektu
Znak sprawy
Całkowita wartość brutto w zł
Pozyskana dotacja z budżetu UE
Rok zakończenia inwestycji
1.
„Urządzenie  ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-1-9/10

Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430009/10
125187,00
66727,00
2011
2.
"Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-1-60/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430060/10
695494,00
347000,00
2012
3.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce" Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-40/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440040/10
75300,00
20000,00
2011
4.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-38/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440038/10
33350,00
18900,00
2011
5.
"Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jędrychowie". GALERIA Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-39/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440039/10
30000,00
17300,00
2010
6.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach" Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-46/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440046/11
49100,00
20000,00
2012
7.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-45/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440045/11
39200,00
20000,00
2012
8.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Limży". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-47/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440047/11
45700,00
20000,00
2012
9.
"Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Kisielicach" (przy promenadzie). Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-42/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440042/10
46100,00
20000,00
2011
10.
"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach" GALERIA Znak sprawy: OW.PROW.042.9.78.2012 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430078/12
119423,00
77678,00
2013
11.
Budowa Centrum Sportowego w Goryniu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw dla dzieci. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.61.2013 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430061/13
432996,71
250000,00
2014
12.
Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.430/2013 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440430/13
47601,00
24999,00
2014
13.
Utworzenie w msc. Kantowo filii Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.20.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430020/14
149 154,00
97 010,00
2014
14.
Zagospodarowanie centrum wsi Jędrychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.217.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440217/14
24969,00
20300,00
2014
15.
Modernizacja placu zabaw w Kisielicach przy ul. Jagiellońskiej GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.218.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440218/14
17990,00
14626,02
2014
16.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gm. Kisielice. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.57.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430057/14
77 583,00
49 160,00
2014

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Kisielice, współfinasowane w ramach działania 313,322,223„Odnowa i rozwój wsi” lub działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

L.p
Tytuł projektu Całkowita wartość brutto w zł Wysokość pozyskanej dotacji z budżetu UE lub środków krajowych
Rok zakończenia inwestycji
1.
„Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie"

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-111/09

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400111/09

206224,00
92109,00
2010
2.
„Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łęgowie i Butowie”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-112/09

Znak ARiMR:UM14-6922-UM1400112/09

428880,00
263656,00
2010
3.

„Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-220/10

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400220/10

1042926,00
833000,00
2011
4.

"Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-219/10

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400219/10

614792,00
368502,00
2011
5.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach".

Znak sprawy: OW.PROW-0744-1-16/09

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400016/09

4353540,00
2545000,00
2012
6.

"Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie - Gmina Kisielice. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - poprzez zakup pieca na biomasę".

Znak sprawy: OW.PROW-0744-1-15/09

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400015/09

178061,00
48600,00
2010
7.

"Budowa centrum sportowego przy szkole Podstawowej w Łęgowie"

Znak sprawy: OW.PROW-042.2.114.2011

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400114/11

400999,74
269312,00
2013
8.
„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu”
Znak sprawy: OW.PROW-042.2.113.2011
Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400113/11
 
363127,03
233578,56
2014