Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą – etap II

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 6. Środowisko przyrodnicze
Nazwa i numer Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Opis projektu:
Jednym z podstawowych zagadnień dla poprawy stanu powietrza Gm. Kisielice jest ograniczanie emisji z indywidualnych systemów zaopatrzenia w ciepło, gdzie w nieprzystosowanych kotłach spalane są m.in. różnorodne odpady. W Kisielicach, posiadających już sieć ciepłownicza, rozwiązaniem optymalnym dla poprawy stanu sanitarnego powietrza było dalsze ograniczanie możliwości instalacji indywidualnych kotłów, trudnych do kontroli, poprzez rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej, z wprowadzaniem kotłów o zwiększonej efektywności i z zamianą paliwa na mniej uciążliwe dla środowiska. W Gminie Kisielice istnieje bardzo duży potencjał energii odnawialnej. W porównaniu do całkowitego zapotrzebowania na ciepło i energie elektryczną jest on kilkakrotnie większy, co oznacza, ze teoretycznie gmina może stać sie niezależna od zewnętrznych źródeł energii i tym samym zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne.
W związku z powyższym gmina Kisielice przystąpiła do realizacji jednego z najbardziej strategicznych i kompleksowych przedsięwzięć poprawiających infrastrukturę techniczna, a mianowicie II-go etapu rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącego do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa. Dzięki rozbudowie systemu grzewczego, w którym wykorzystane zostały odnawialne źródło energii, jakim jest biomasa (słoma) nastąpiła redukcja szkodliwych związków emitowanych do atmosfery w wyniku spalania węgla oraz innych substancji, np. plastiku. Projekt realnie przyczynił się do polepszenia stanu powietrza, oraz wdrożenia proekologicznych rozwiązań.
Niewątpliwym następstwem realizacji projektu jest polepszenie warunków dla zachowania zdrowia i równowagi biochemicznej środowiska, w którym żyjemy.
Założone cele projektu były w pełni zgodne ze strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warminsko-mazurskiego do roku 2020.
Przedmiotem projektu była rozbudowa sieci ciepłowniczej, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa będącego kontynuacja programu I-go etapu rozbudowy realizowanego w latach 2007-2008 oraz budowy w roku 2004. Zgodnie z założeniami Programu funkcjonalno-uzytkowego, opracowanego na potrzeby niniejszego projektu, inwestycja obejmowała rozbudowę ciepłowni miejskiej, dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej wraz z dojściem do każdego budynku i wykonaniem węzła ciepłowniczego w budynku

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

a) Rozbudowę budynku ciepłowni z kotłami na słomę:
W zakresie modernizacji technologii istniejącej kotłowni zakupiono nowy kocioł 3 MW, układ przygotowania i podawania paliwa, układ oczyszczania i usuwania spalin (multicyklon i ekonomizer), układ odpopielania, automatyka i sterowanie, kompletny komin z konstrukcją samonośną, poza tym, aby poprawić sprawność istniejącego większego 2 MW kotła – wyposażono go w ekonomizer.
Ponadto w istniejącym układzie technologicznym zostały wymienione pompy obiegowe sieciowe na nowe o odpowiedniej wydajności i wysokości podnoszenia oraz pozostałe urządzenia, niezbędne do funkcjonowania kotłowni o zwiększonej mocy.W wyniku rozbudowy całkowita moc ciepłowni wzrosła z 3 do 6 MW.

b) Wybudowanie 8,9 km nowej sieci cieplnej.

c) Dostawę i montaż wezłów cieplnych:
Łącznie zamontowano 185 sztuk węzłów ciepłowniczych.
W tym wyodrębniono trzy typy węzłów:
- dwufunkcyjne węzły grupowe – w budynkach wielorodzinnych
- dwufunkcyjne węzły indywidualne – w budynkach jednorodzinnych oraz usługowych i produkcyjnych
- jednofunkcyjne węzły co – w budynkach jednorodzinnych oraz obiektach handlowych i usługowych.

Każdy zamontowany węzeł cieplny składa się z kilku układów –modułów:
- modułu przyłączeniowego
- modułu centralnego ogrzewania
- modułu przygotowania ciepłej wody użytkowej
Temperatura czynnika w instalacji centralnego ogrzewania jest regulowana trójdrogowym zaworem mieszający sterowany pogodowym regulatorem węzła.

Główne założenia projektu:
a) poprawa jakosci powietrza poprzez zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zródeł energii na terenie Gminy Kisielice,
b) poprawa dostępu do systemu grzewczego, w którym wykorzystywane są odnawialne źródła energii (biomasa),
c) wzrost konkurencyjności gminy, dzięki zwiększeniu atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
d) zwiększenie przez gospodarstwa rolne efektywności gospodarowania poprzez możliwość zagospodarowania słomy
e) możliwość wprowadzania nowych, dodatkowych upraw do produkcji rolniczej dzięki wykorzystaniu słomy jako źródła energii
f) eliminacja zagrożenia energetycznego, wynikającego z przerw w dostawach lub utraty dostaw węgla lub gazu, w skali regionalnej i lokalnej słoma może zastąpić w znacznym stopniu węgiel i inne paliwa stosowane w celach grzewczych

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 7 846 027,14 PLN
Całkowite koszty projektu: 7 885 045,91PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 6 276 821,70 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia prac projektowych: 2009-10-12
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2013-02-28
Termin finansowania zakończenia projektu: 2013-03-31