Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 2.Turystyka
Nazwa i numer Działania:
2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Nazwa i numer Poddziałania: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach wraz z połączeniem z glównymi istniejącymi ciągami spacerowymi miasta. Jezioro Kisielickie to obszar o dużym potencjale turystycznym ponieważ zlokalizowane jest blisko centrum miasta, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 16 drogi, w sąsiedztwie zabytkowego kościoła i obszaru dawnego Starego Miasta (który planuje się częściwo odbudować). W wyniku relizacji inwestycji dotychczas niezagospoadarowany teren wokół jeziora stał się miejscem rekreacji i wypoczynku dla turystów oraz miejscowej ludności.

Zakres projektu obejmował:
- budowę tras spacerowych o łącznej długości 1,5 km,
- budowę pochylni (podjazdów) dla m.in dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych,
- budowę elementów małej architektury (oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci),
- montaż pomostu widokowego,
- przebudowę przepustu,
- natomiast budowę bobliskiego placu zabawa zrealizowano w ramach innego zadania,

Założenia i cele projektu:
Realizacja zadania przyczyniła się do rozbudowę infrastruktury turystycznej gminy i tym samym poprawy walorów turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowych. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Kisielice poprzez budowę infrastruktury okołoturystcznej. Ponadto budowa promenady przyczyniła się do:
- ożywienia tej części miasta,
- wzrostu atrakcyjności miasta,
- wzrostu zainteresowania mieszkańców gminy aktywnym trybem spędzania wolnego czasu,
- zwiększeniem dostępu dla osób niepełnosprawnych do obiektów rekreacyjnych.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 1 168 501,79 PLN
Całkowite koszty projektu: 1 520 116,17 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 817 951,23 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia prac projektowych: 2007-06-25
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2010-07-01
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2011-06-14
Termin finansowania zakończenia projektu: 2011-07-19