Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego.

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 6. Środowisko przyrodnicze
Nazwa i numer Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Opis projektu:
W ramach inwestycji zakupiony został nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego, który oprócz możliwości uczestniczenia w typowych akcjach ratowniczo-gaśniczych, ma za główne zadanie objęcie ochroną całego terenu gminy na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Cel projektu:
Podniesienie poziomu zabezpieczenia gminy Kisielice przed kleskami zywiołowymi oraz katastrofami ekologicznymi.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 804 604,00 PLN
Całkowite koszty projektu: 809 933,32 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 643 683,20 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-05-30
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2011-11-22
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2012-03-23
Termin finansowania zakończenia projektu: 2012-03-30