Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość
Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorców
Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Cel i opis projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kisielice poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wokół obszaru nieczynnej linii kolejowej. Zakres projektu obejmował budowę dróg dojazdowych wraz z doprowadzeniem mediów do poszczególnych działek gruntu. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest to aktualnie teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składową, baz budowlanych i transportowych. Dodadtkowym atutem strefy jest bezpośrednie sąsiedztwo DK 16 oraz ciepłowni miejskiej i elektrociepłowni biogazowej. Po zakończeniu prac, działki gruntu zostaną przeznaczone do sprzedazy w drodze przetargu. Inwestycji przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy, obecnie włądze miasta podejmują działania w celu przyciągnięcia do strefy nowych inwestorów chociażby poprzez działania promocyjne oraz zwolnienia podatkowe dla podmiotów które utworzą nowe miejsca pracy.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 6 022 576,33 PLN
Całkowite koszty projektu: 6 308 161,30 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 5 119 189,87 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia prac projektowych: 2009-01-04
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2011-03-01
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2012-12-31
Termin finansowania zakończenia projektu: 2013-03-31