I. Energetyka wiatrowa w Gminie Kisielice- Geneza, zakres programu

Rok 1997 Narodziny pomysłu i początki jego realizacji

1. Poszukiwanie dodatkowych dochodów dla budżetu gminy,
2. Odniesienie do sytuacji historycznej, obecność na terenie gminy Kisielice pozostałości przedwojennych wiatraków,
3. Odniesienie do Mapy warunków wiatrowych w Polsce opracowanej przez prof. Halinę Lorenc ( IMGW ),
4. Doświadczenia państw zachodnich,
5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kisielice (1998r).
"Urządzenia energii wiatrowej dopuszcza się na terenach rolnych z następującymi ograniczeniami:
- Wyłącza się tereny korytarzy ekologicznych i użytków ekologicznych
- Na obszarach chronionego krajobrazu i zespołu przyrodniczo – krajobrazowego, wysokość masztów nie może przekraczać 12m.”

Lata 2001-2002 Przygotowanie gminnego projektu

1. Program badawczy siły i zasobów wiatru w gminie.
W ramach programu EcoLinks „Development of Wind Energy Investment Project for the Municipality of Kisielic, Northern Poland- Wind Resource Assessment and Feasibility Study.” Numer projektu CG2-PL-01. Projekt realizowany był przez gminę Kisielice przy współudziale amerykańskiej firmy konsultingowej AWS Scientific, oraz Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej ( EC BREC/IMBER ). Celem programu była ocena zasobów siły wiatru na terenie gminy Kisielice , która dała podstawę do dalszej realizacji projektu budowy farmy wiatrowej.
- Pomiar prędkości wiatru odbywał się na wysokości 10 i 30m.n.p.g. urządzeniem angielskiej firmy Delta-T
- obliczono również, że średnioroczna prędkość wiatru na 85m. wysokości wynosi 6,3m/s Całkowity koszt projektu: 67 780 $ w tym:
- EcoLinks Grant: 50 000 $
- środki gminy: 17 780 $
- realizacja projektu: styczeń 2000r. – luty 2001r.

2. Opracowanie studium wykonalności na budowę jednej elektrowni o mocy 1,5MW
Wcześniej wykonano szereg uzgodnień i ekspertyz dotyczących:
- wpływu na sieć elektroenergetyczną
- wpływu na środowisko
- inne uzgodnienia wymagane prawem

3. Wykonanie projektu budowlanego dla turbiny Enron, pozwolenie na budowę 27 kwietnia 2001r.Wcześniej wykonano szereg uzgodnień i ekspertyz dotyczących:
- wpływu na sieć elektroenergetyczną
- wpływu na środowisko
- inne uzgodnienia wymagane prawem

4. Wystąpienie do ZE o warunki techniczne przyłączenia do sieci.

5. Opracowanie ekspertyzy wpływu na system elektroenergetyczny, Opracowanie wpływu inwestycji na środowisko

6. Projekt drogi dojazdowej

7. Montaż finansowy gminnego projektu
- koszt szacunkowy 7.940.000 zł
- Promesa Ekofunduszu 2.382.000 zł. 16. maja 2001r
- Wniosek do NFOŚiGW na dotację 1.583.000,00 zł i pożyczkę 3.700.000 zł (2001r.)
- Środki własne 275.000 zł.
- Rezerwa 600.000 zł. pożyczka WFOŚiGW w Olsztynie
Ze względu na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosku przez NFOŚ i wygaśnięciu w dniu 17 maja 2002r. promesy Ekofunduszu projekt upadł.

8. Pomimo rezygnacji z gminnego projektu, burmistrz postanawia rozpowszechnić informację o dotychczasowych osiągnięciach gminy firmom specjalizującym się w produkcji energii odnawialnej poprzez uczestnictwo w seminariach, konferencjach oraz przez organizację spotkań na terenie Kisielic.
Ponadto przeprowadzono działania na rzecz akceptacji społecznej, których celem było uświadomienie społeczności lokalnej w zakresie funkcjonowania farm wiatrowych.

Lata 2003-2007 Realizacja inwestycji budowy pierwszej farmy wiatrowej (Limża-Łodygowo).
1. Rok 2003 zainteresowanie budową farmy wiatrowej zgłasza MVV Polska Sp. z o.o. należąca do Grupy MVV Energie AG
2. MVV realizuje projekt budowlany dla 27 turbin i sprzedaje go hiszpańskiemu koncernowi IBERDROLA
3. W maju 2006r. Rozpoczyna się budowa farmy wiatrowej przez koncern IBERDROLA
4. Szczegółowy zakres inwestycji oraz prac towarzyszących wygląda następująco:

Wybudowanych zostało 27 elektrowni z turbinami GE Energy o mocy zainstalowanej 1,5 MW każda. Wysokość stożkowej wieży masztu elektrowni do gondoli wynosi 85m, przy wychyleniu pionowym śmigła wysokość konstrukcji wynosi 123,5m Powstałe elektrownie zlokalizowane są w trzech sektorach:
Sektor A to 8 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 12 MW
Sektor B to 13 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 19,5 MW
Sektor C to 6 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 9 MW
Całość to 27 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 40,5 MW.

Ponadto w ramach inwestycji:
- wybudowano stację GPZ Kisielice 110/30 kV,
- wybudowana została linia napowietrzna Susz - Kisielice 110 kV (długość 14 km)
- zmodernizowano stację GPZ Susz 110/15 kV
- zmodernizowano odcinek drogi wojewódzkiej 522 łączącej drogę krajową nr 16 z Kwidzynem

Dnia 12. lipca 2007r w Kisielicach odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia elektrowni wiatrowej, jednej z największych tego typu inwestycji w kraju. Gospodarzami spotkania byli: ze strony hiszpańskiej Jacek Antas –członek zarządu- Dyrektor generalny Iberdrola energia odnawialna natomiast Gminę Kisielice reprezentował Tomasz Koprowiak –Burmistrz Kisielic.

Budowa drugiej farmy wiatrowej Łęgowo-Klimy –Pławty Wielkie (2007-2013)
Od 2007 rozpoczęto realizację budowy drugiej farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Łęgowo.
- jesienią 2007 została wybudowana elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW, była to jednocześnie pierwsza tego typu budowla na terenie gminy, gdyż dotychczasowe istniejące posiadają moc 1,5 MW,
- 11 turbin o mocy 2 MW zostało wybudowane w roku 2010r.,
- kolejne 9 turbin o mocy 2 MW w latach 2012-2013.
- wszystkie elektrownie są zlokalizowane w regionie Łęgowa, Klim oraz Pławt Wielkich.
- uroczyste otwarcie odbyło się 31 maja 2014r.

Budowa trzeciej farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Jędrychowo.
- na przełomie lat 2013/2014 zakończono budowę 4 turbin o mocy 3 MW każda.
- do końca 2014 r. planuję się budowę kolejnych 4 tej samej mocy.
Ponadto w planach jest budowa czwartej farmy wiatrowej na terenach położonych w okolicy miejscowości Krzywka. W rejonie tym były już prowadzone badania siły wiatru. W chwili obecnej nie ma możliwości włączenia do sieci.

Od chwili powstania pierwszych elektrowni wiatrowych Gmina Kisielice jest gospodarzem wielu spotkań poświęconych odnawialnym źródłom energii. Burmistrz Kisielic był jednym z panelistów na konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 27 listopada 2013 oraz w trakcie trwania Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej który miał miejsce 31 marca 2014r. w Radomiu.

Za działania na rzecz inwestycji i promocji OZE, Gmina Kisielice otrzymała wiele nagród i wyróżnień, najważniejsze z nich to:
- zajęcie II-go miejsca w ogólnokrajowym plebiscycie :Polska Liga Mistrzów Energii Odnawialnej” za Dotychczasowe inwestycje z zakresu OZE, 2010 r.,
- statuetka Anioł Ekologii przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W kategorii "Odnawialne źródła energii- ochrona atmosfery" XI Forum Ekologicznego, Ryn, 2010 r.,
- kapituła konkursu Gmina Fair Play przyznała specjalne wyróżnienie ekologiczne za dotychczasowe działania i inwestycje na rzecz ochrony klimatu w tym poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie gminy. 2012r.,
- nagroda za „Propagowanie Odnawianych Źródeł Energii w kategorii Człowiek Roku 2012” organizowanej przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Białystok, 2012r.
- Wyróżnienie w kategorii „Inwestycja roku 2012” za zagospodarowanie biomasy do produkcji ciepła. Konkurs „Tytani Energii 2012”. Kraków.
Gmina Kisielice jest członkiem wielu organizacji skupiających podmioty i instytucje z branży OZE:
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej- Burmistrz pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego,
- Bałtyckiego Klastera Eko-energetycznego,
- Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią,
- Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej- Gmina Kisielice jest udziałowcem,
- gmina aktywnie współpracuje z Instytutem Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) z Warszawy oraz Polskim Kongresem Energii Odnawialnej.