MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KISIELICACH


pracuje w następujących godzinach

 • poniedziałek i piątek od godz. 8.00 do 17.00
 • wtorek i czwartek od godz. 8.00 do 16.00
 • środy od godz. 8.00 do 15.00

Podstawy prawne działania MGBP

 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,poz. 539 z późn.zm)
 • ustawa z dnia 5 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110, poz. 721., z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
 • Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/86/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2003 roku:
 • ZMIANY do Statutu:
 •  Uchwała Nr XV/2/2004 Rady Miejskie w Kisielicach z dnia  28 stycznia 2004 r.

Zadania MGBP

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych
 • biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa gminy Kisielice
 • prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych
 • działalność informacyjna
 • działalność oświatowo-kulturalna

Kadra MGPR

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej pełni Stefania Dziedzic

Dane:

 • funkcję dyrektora pełni od 1.02.1988r.
 • posiada wykształcenie wyższe zawodowe, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.

Zadania Dyrektora biblioteki:

 • organizowanie i koordynowanie pracy MGBP i jej Filii,
 • opracowywanie sprawozdań rocznych oraz informacji dotyczących całokształtu działalności MGBP i jej Filii,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji MGBP i jej Filii,
 • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • planowanie i realizacja budżetu MGBP i jej Filii,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych środowiska,
 • Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biblioteki,
 • wprowadzanie nowych metod i technik pracy,
 • kieruje bieżącymi sprawami biblioteki,
 • reprezentuje MGBP na zewnątrz.

Bibliotekarz

Na stanowisku starszego bibliotekarza zatrudnione są:
Elżbieta Baranowicz- Filia Goryń
Teresa Wróblewska - Filia Jędrychowo

Na stanowisku kustosza zatrudniona jest:
Barbara Różańska - MGBP w Kisielicach

Do zadań bibliotekarza należy:

 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu czytelnikom,
 • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych czytelnikom,
 • prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,
 • bieżąca konserwacja zbioru,
 • prowadzenie katalogów bibliotecznych,
 • prowadzenie ewidencji udzielonych informacji,
 • uczestnictwo w seminariach, szkoleniach,
 • wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek.

Mienie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna łącznie z swoimi Filiami Bibliotecznymi w Goryniu i w Jędrychowie posiada około 36 893 woluminów.

Gospodarka Finansowa MGBP
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach prowadzi działalność finansową wykorzystując środki przyznane przez Radę Miejską. Obsługę finansowo-kasową prowadzi Urząd Miejski.

Rejestry i ewidencje
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach prowadzi Rejestr ruchu księgozbioru.

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  KULTURY W  KISIELICACH


Podstawy prawne działania MGOK

 • ustawa z dnia 5 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110, poz. 721., z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
 • Statutu  MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH zatwierdzony Uchwałą Nr XX/37/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia  27 sierpnia 2008 roku:
  • zmiany do Statutu: Uchwała nr XXXVIII/11/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie dokonania w treści uchwały XX/37/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach i nadaniu jej statutu.

Zadania MGOK

 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kisielice.
 2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
 3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
  1. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
  2. gromadzenie, tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
  3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych w szczególności dzieci i młodzieży,
  6. organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów
  7. organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych
  8. prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
  9. prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
  10. sprawowanie opieki nad zabytkami,
  11. realizowanie imprez zbiorowych (okolicznościowych, sportowych i festynów),
  12. współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami,
  13. współpraca z regionalną prasą i mediami,
  14. współpraca ze szkołami na terenie Gminy,
  15. prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury i sztuki.

Zadania Dyrektora MGOK

Do zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora MGOK należy realizacja zadań statutowych MGOK a szczególności:

 1. zarządzanie całokształtem działalności ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy ośrodka, w tym opracowywanie regulaminu organizacyjnego
 3. współpraca z innymi podmiotami, w tym z sołectwami w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i promocji Gminy w zakresie kultury,
 4. opracowywanie rocznych programów działania i planów pracy
 5. opracowywanie rocznego planu finansowego
 6. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą,
 7. zapewnienie wyposażenia ośrodka w środki dydaktyczne i sprzęt,
 8. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. zarządzanie powierzonym majątkiem ośrodka,
 10. przedkładanie organom nadzoru planów, sprawozdań i wniosków,
 11. pełnienie obowiązków kierownika zakładu w rozumieniu kodeksu pracy,
 12. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłową realizacją zadań.