Regulamin biegu:

Bieg zostanie rozegrany bez względy na warunki atmosferyczne. Na trasie jest zapewnione zabezpieczenie medyczne. Po biegu wspólne ognisko i pieczone kiełbaski i herbata z kotła. 

Warunki uczestnictwa: każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy: ze względu na trudne warunki terenowe uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, lub osoba w wieku pow. 16 lat z pełnoletnim opiekunem.

Zawodnicy startują w 4 kategoriach wiekowych osobnych dla kobiet i mężczyzn:
1. do 29 lat,
2. 30 - 49,
3. 50 59
4. senior (60+)

Rodzaj biegu: bieg przełajowy po leśnych ścieżkach, nocny na trasie za rozłożonymi świetlikami.
Ze względów bezpieczeństwa każdy uczestnik powinien mieć "czołówkę" lub inną latarkę.

Trasa: ok. 5 km

Start: 22 września 2018, godz. 21:00

Start zawodników:
Start odbywa się w odstępach 15 sekundowych (liczony jest czas pokonania trasy), dla każdego zawodnika będzie liczony oddzielnie czas pokonania trasy.

Wpisowe: 10 PLN w dniu biegu.

Nagrody: medale i puchary w poszczególnych kategoriach.

Zgłoszenia telefoniczne: 531991166, do 21 września 2018r.

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,
Dane kontaktowe: tel. 55 2785529; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:  tel. 55 2785500, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych administratora określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy o działalności instytucji kultury, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych przepisów dotyczących administratora.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora;
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe,
c) organy upragnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania danych, w tym osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO.

9. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
b) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą profilowane.

Administrator Danych Osobowych

Burmistrz Kisielic informuje, że do 30 maja 2018 roku można składać wnioski o nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.

Wnioski w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia składać mogą kluby sportowe, w tym działające w formie stowarzyszenia i związku sportowego oraz szkoły.

Nagrody i wyróżnienia mogą zostać przyznane:
1) dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Kisielice;
2) dla trenerów szkolących zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Kisielice i reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Kisielice;
3) dla działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Kisielice i reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Gminie Kisielice.

Szczegółowe warunki określone są w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 maja 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.

Załączniki:
1) Regulamin przyznawania nagród w dziedzinie kultury - pobierz
2) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu - pobierz
3) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Kisielic w kategorii „trener” za pracę trenerską - pobierz
4) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Kisielic w kategorii „zawodnik” za wyniki sportowe - pobierz

 

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Kisielic z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) instytucji kultury;
b) związków i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych;
c) szkół;
d) innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki;
e) Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kisielicach;
f) Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla Gminy Kisielice.

Szczegółowe warunki określone są w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 maja 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Załączniki:
1) Regulamin przyznawania nagród w dziedzinie kultury - pobierz
2) Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury - pobierz

„Rodzina-Dom-Ojczyzna” pod takim hasłem 13 maja od godz. 14. 00 zapraszamy do kisielickiego amfiteatru, gdzie w ramach Rodzinnej Majówki Kisielickiej odbędą się Dni Rodziny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk oraz Ks. Proboszcz Damian Nyk SAC. W programie prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Kisielice, pokazy udzielania pierwszej pomocy, kabaretowy program rozrywkowy oraz przebojowy Elvis Presley Show. Dodatkowo dla wszystkich jadło z grilla, dla najmłodszych wesołe miasteczko, stoiska kupieckie. Podczas wydarzenia pomagamy Patrycji chorej na wrodzoną łamliwość kości. Organizowana będzie zbiórka przez Szkolne Koło Caritas, dodatkowo Stowarzyszenie „Pod Tęczą” organizuje w tym celu rodzinną sztafetę biegową. Zapraszamy do udziału.

ORGANIZATORZY: Urząd Miejski w Kisielicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

Wsparcie: Policja Kisielice, OSP Kisielice, animatorzy Orlika, 18. Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów, Szkolne Koło CARITAS, Stowarzyszenie „Pod Tęczą”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach oraz Trener Rozwoju Osobistego, Specjalista ds. Żywienia Paweł Królikowski zapraszają na spotkanie poświęcone tematyce prozdrowotnej pn. „MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH”.

Na spotkaniu dowiecie się Państwo o tym:
- Jakie są zasady prawidłowego żywienia?
- Jak schudnąć i uniknąć efektu JO-JO?
- W jaki sposób wyeliminować szkodliwe nawyki?
- Jak zapobiegać chorobom?
- Na czym polegają najbardziej skuteczne sposoby motywacji?
- Jak wprowadzić stałe zmiany w życiu?

25 kwietnia 2018r., godz. 17:00, sala Arkadia, ul. Polna 1, Kisielice. Wstęp wolny.

 

dzien kobiet plakatBurmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz Gołębiowski zapraszają wszystkie Panie na program estradowy pn.: „Muzyczna galeria gwiazd”. Będzie można usłyszeć największe przeboje muzyki rozrywkowej. Dodatkowo dla wszystkich Pań okolicznościowa niespodzianka. Szczegóły: 7 marca 2018r., godz. 18.00. Sala GCR, Kisielice ul. Polna 1. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

13 lutego zespół śpiewaczy Mirana wraz z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, zaprosili mieszkańców gminy Kisielice na koncert walentynkowy pn. „Miłość niejedno ma imię”. Przewodnim tematem programu były utwory o tematyce miłosnej, które przeplatane były dedykacjami dla najbliższych.

Walentynki w tym roku zbiegły się ze Środą Popielcową w związku z tym zorganizowaliśmy je dzień wcześniej, by każdy mógł swobodnie uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu – mówi Mariusz Gołębiowski dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie miejsca jakie przygotowaliśmy były zajęte przez publiczność, która tego wieczoru bawiła się świetnie, czego dowodem jest fakt, że finalnie wszyscy ruszyli do wspólnego tańca – dodaje dyrektor.

Na muzycznej scenie wystąpili: Roman Adamski, Patrycja Ogórek, Jan Kawicki, Kapela Ludowa „Suse” z Susza, zespół Mirana oraz zespół Takt Band. Wśród autorów walentynkowych dedykacji rozlosowano nagrody niespodzianki ufundowane przez burmistrza Kisielic, dyrektora ośrodka kultury oraz zespół Mirana. Dodatkowo w ramach akcji pn. „Bądź widoczny w naszej gminie”, zainicjowanej w grudniu zeszłego roku przez burmistrza Kisielic Rafała Ryszczuka, wszyscy obecni otrzymali odblaski.

Koncert poprowadzili, szefowa kisielickiej Mirany Renata Gołembiewska oraz Mariusz Gołębiowski dyrektor MGOK. Przygotowała: Lidia Górecka-Frej.

 

PLAKAT A2 TW 2018 PION LOGOTYPY 2Weź udział w największym biegu pamięci w Polsce!

4 marca 2018r., Jezioro Rakowe Kisielice; Start 11.00 W 2011r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W ramach tegorocznych obchodów Fundacja "Tropem Wilczym" wraz z Fundacją "Wolne Dźwięki" organizują VI edycję biegu Tropem Wilczym dla 60 000 biegaczy z 240 miast nie tylko z Polski. W Kisielicach w ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry - wskazuje on na datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka „Lalka” oraz na 5 km - trasa nad Jeziorem Rakowym. Jest to druga edycja, która odbędzie się w Kisielicach.

Prawo startu w biegu na 1963 m mają osoby, które do 4 marca 2018r., ukończą 8 lat, na 5 km - 11 lat. Na ukończenie biegu na 1963 m uczestnicy mają 30 minut, a na pokonanie mety po 5 km – 60 minut.

Zapisy: karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.kisielice.pl zakładka kultura. Wypełnioną kartę przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2 marca, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego, 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5. Limit startujących 50 osób. 

W pakiecie zawodnicy otrzymają m.in.: numer startowy, pamiątkową koszulkę, gadżety reklamowe od sponsorów. wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg, dostaną na mecie pamiątkowe medale.

Pakiety będą do odebrania 4 marca w dniu biegów od godz. 10:00 do 10:45.

Plan na niedzielę 4 marca w Kisielicach:
10:00 - 10:45 - odbiór pakietów
11:00 - start biegu na dystansie 1963 m
11:30 - start biegu na dystansie 5 km
Ok. 12:30 - uroczyste zakończenie imprezy wspólne ognisko

Po biegu na zawodników będzie przygotowane ognisko, nad którym w kociołku gotowana będzie herbata. Upieczemy wspólnie kiełbaski.
Organizatorzy lokalni: Gmina Kisielice, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, 18. Kisielicka Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów. Bieg organizowany przy współpracy Nadleśnictwa Susz na terenie Leśnictwa Kisielice. Zabezpieczenie biegu Ochotnicza Straż Pożarna Kisielice.
Patronat Lokalny: Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia i oświadczenie niepełnoletniego uczestnika zawodów - pobierz
2. Karta zgłoszenia i oświadczenie uczestnika zawodów - pobierz

koncert walentynkowyMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach oraz zespół śpiewaczy MIRANA zapraszają na Koncert Walentynowy pn. „Miłość niejedno ma imię”.

13 lutego 2018r., godz. 18.00, sala ARKADIA ul. Polna 1, Kisielice.

W programie utwory o tematyce miłosnej, dedykacje oraz konkursy dla publiczności. Wystąpią znani i lubiani m.in. zespoły Takt Band, Mirana oraz soliści.

Koncert poprowadzi Mariusz Gołębiowski dyrektor MGOK w Kisielicach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Kisielice na zajęcia animacyjno-kulturalno-wychowawcze. W ramach ferii odbędą się m.in.: przedstawienia teatralne, zajęcia sportowe, stolikowe gry planszowe, warsztaty rzeźbiarskie. Zapraszamy również do udziału w niezwykłej zabawie karnawałowej z udziałem bajkowych postaci – mówi dyrektor kisielickiego ośrodka kultury Mariusz Gołębiowski. W związku z przypadającym w okresie ferii świętem Dnia Babci i Dziadka, odbędzie się przedstawienie teatralne pt. "Przygody Czerwonego Kapturka - Czacza dla Babci i Dziadka", na które zapraszamy babcie i dziadków wraz z wnukami, będzie mnóstwo humoru i dobrej zabawy - dodaje.

 

Kisielicki Sztab WOŚP przekazał na konto fundacji 11. 146, 83 zł

Mieszkańcy Gminy Kisielice na pomoc potrzebującym nie są obojętni i licznie zgromadzili się by grać „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
Część artystyczna, w której zaprezentowały się dzieci z kisielickiego Zespołu Szkół w układach tanecznych przygotowanych pod okiem Dagmary Łęgowskiej, zespół disco-dance VERDIS, Bartosz Kluba, Jacek Feige z zespołem CONCERT oraz Patrycja Ogórek, przeplatana była licytacjami - prowadzonymi koncertowo przez dyrektora kisielickiej kultury Mariusza Gołębiowskiego. Dodatkowymi atrakcjami w programie był punkt fotograficzny, gdzie można było zrobić sobie śmieszne foto, kącik malowania twarzy dla najmłodszych, kawiarenka ze swojskimi wypiekami oraz punkt fryzjerski i manicure. Kisielicki finał wsparła także grupa HEAD Hunters ASG Team ze stanowiskiem gdzie można było zapoznać się z oporządzeniem wojskowym. Swoje umiejętności prezentowali także młodzi rzeźbiarze na co dzień uczęszczający na zajęcia sekcji rzeźby przy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzone przez Marka Kałużę. Punktem kulminacyjnym finału był pokaz laserowy oraz Światełko do nieba, podczas którego kisielickie niebo rozbłysło kolorowymi fajerwerkami.

Organizatorzy kierują podziękowania za pomoc organizacyjną: wolontariuszom i harcerzom 18. Kisielickiej Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów z druhem Adamem Mańką na czele, Maricie Dobrzańskiej, Marioli Brzezińskiej i Agnieszce Spodniewskiej za obsługę finansową, dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół w Kisielicach, strażakom kisielickiej OSP, osobom przekazującym przedmioty na licytacje oraz wszystkim, którzy zaopatrzyli kawiarenkę w ciasta oraz kawę i herbatę.

Kisielicki sztab wielkoorkiestrowy rzeczowo i logistycznie wsparli:

 • Ewa Jackowska
 • Seniorzy i Pomerania Kisielice
 • TROTKA www.sklep-wedkarski.waw.pl z inicjatywy Marka Ziółkowskiego
 • Katarzyna Załęcka
 • Specjalista ds. Żywienia, Trener Rozwoju Osobistego Paweł Królikowski
 • Mariola i Grzegorz Wacławscy
 • Head Hunters ASG team
 • Beata Lejmanowicz
 • Lidia Górecka
 • Beata Czubińska
 • Dorota Kozłowska
 • Barbara Deka
 • Maria Pokorska
 • Aleksandra, Maria i Justyna Gołębiowskie
 • Przemysław Gołębiowski
 • Alicja Duda
 • Łukasz Rosiak
 • Małgorzata Borek
 • Szkoła Podstawowa w Goryniu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Susz
 • Piotr Szałapski
 • Jarosław Zaborowski z żoną
 • Koło Gospodyń Wiejskich Jędrychowo
 • Lidia Wijata wraz z rodziną
 • Anita i Marzena Dobrzańskie
 • Milena Wielachowska
 • Państwo Spodniewscy
 • Grażyna i Mateusz Ryszczuk
 • LABAMBOLA – p. Anita Głowacka
 • Sylwia i Krystian Orłowscy
 • Iwona Płoska - Eureka salon kosmetyczny Iława
 • Eliza Chechłowska - FizjoMar – Gabinet Masażu Iława
 • Szkoła Tańca SPINEL Iława
 • Magdalena Elmerych
 • Jacek Feige - zespół CONCERT
 • Katarzyna i Roman Piaseccy
 • Grażyna Mielka
 • Agnieszka Kruk wraz z córkami Karoliną Aleksandrą i Justyną
 • Ewelina Milarska
 • Iwona Goska
 • Anna Krupińska - kwiaciarnia Azalia Kisielice
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Iławie – dzięki zaangażowaniu Eweliny Kowalewskiej
 • Kuźnia Talentów - Marek Kałuża
 • Pracownia Rzeźby działająca przy MGOK w Kisielicach – Kacper Springer, Wiktor Wejnarski, Robert Głowacki, Dominik Wollman, Adrian Głowacki