Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy instruktor ds. animacji kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kisielicach

Logo z napisem Ogłoszenie na czerwonym tle.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach Kultury, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy instruktor ds. animacji kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kisielicach

1. Opis stanowiska:
a) Stanowisko - młodszy instruktor ds. animacji kultury
b) Miejsce pracy – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
c) Wymiar czasu pracy – 0,75 etatu

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie średnie lub zawodowe (w przypadku wykształcenia zawodowego minimum 3 letni staż pracy)
c) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406), ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., nr 62, poz. 504, z późn. zm.),

3. Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie zdolności organizacyjnych,
b) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy,
c) znajomość obsługi komputera (w zakresie systemu Windows lub podobne, pakietów biurowych, poczty elektronicznej, sieci internet),
d) obsługa kasy fiskalnej
e) komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie i organizacja pracy Kawiarenki Kulturalnej,
b) opracowywanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw i działań,
c) pomoc przy organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych realizowanych przez instytucję,
d) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji, należą do kompetencji zajmowanego stanowiska pracy.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,75 etatu).
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu zlokalizowanym na parterze budynku, wyposażonym w meble kawiarniane, kuchenne, sprzęt nagłośnieniowo-wizualno-telewizyjny,

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) oryginał kwestionariusza osobowego
e) kserokopie świadectw pracy,
f) inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
i) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

6. Informacje dodatkowe:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,75).
Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w Urzędzie Miejskim w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 pokój nr 9, lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, ul. Polna 1, (liczy się data wpływu do MGOK w Kisielicach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2021 roku, do godz. 14:00. Na kopercie proszę dopisać „Dotyczy naboru na stanowisko: młodszy instruktor ds. animacji działań kulturalnych". Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach
2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich