Warmińską-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe , organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku

Wypoczynek - odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2017 do 05 luty 2017. Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500, Zakopane. http://www.ufranka.pl wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdżających pociągiem z Olsztyna, Iławy, Działdowa – zakwalifikowanych zostanie 165 dzieci)

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 400 zł od osoby. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto nie wcześniej niż 08.01.2017 nie później niż 7 dni przed wyjazdem: Warmińską- Mazurskie Zrzeszenie LZS 11 1240 5598 1111 0000 5029 1272 z dopiskiem darowizna na organizację zimowiska Zakopane 2017. Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl lub zgłoszeń telefonicznych, oraz dostarczenie lub przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Zimowisko 2017”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem – koordynatorem organizacji zimowego wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 , 876194550, 876194534 ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl/ lub http://lzs.olsztyn.pl