List do Rodziców i Opiekunów Dzieci w związku ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku

Zabawa sylwestrowa oraz czas ją poprzedzający, to dla wielu okazja do świętowania połączonego z używaniem fajerwerków, zimnych ogni, czy petard. Piękne, kolorowe i głośne fetowanie nadejścia Nowego Roku może być jednocześnie niezwykle niebezpieczne – chwila nieuwagi potrafi skutkować ciężkimi urazami ciała, a nawet utratą życia.
Od wielu lat na przełomie grudnia i stycznia słyszymy o obrażeniach, które odniosły dzieci w wyniku używania materiałów pirotechnicznych. Większość z tych tragedii wynika z nieodpowiedzialności dorosłych – sprzedawców, ale też opiekunów, którzy pozwalają najmłodszym na tę ryzykowną zabawę.

Proszę zatem rodziców i opiekunów o rozwagę oraz rozmowę z dziećmi na temat możliwych zagrożeń. Ważne jest również zwrócenie uwagi, aby nie dochodziło do sprzedaży materiałów niebezpiecznych najmłodszym. Pomimo, że działanie takie jest niezgodne z prawem, często fajerwerki i tak trafiają w ręce dzieci. Nie pozwólmy na to! Wspólnie zadbajmy o życie i zdrowie młodych ludzi!

Przełom roku powinien być czasem niezwykle radosnym, połączonym z aktywnością na świeżym powietrzu, atrakcyjnym, rodzinnym spędzaniem czasu. Wierzę, że jako dorośli jesteśmy w stanie zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo i beztroskie cudowne chwile.

Apelując, abyśmy podczas szampańskiej zabawy nie tracili zdrowego rozsądku, serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę udanego świętowania nadejścia Nowego Roku.

 

Załączniki:

1. List Rzecznika Praw Dziecka - pobierz

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 09:00 – 12:00.

Adres siedziby:
Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5
14 –220 Kisielice


Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 55 620 09 13/14/16.

Serdecznie zapraszamy

 

Punkt informacyjny fundusze europejskie

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

WOT – WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

 

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych zostały utworzone 1 stycznia 2017 roku. W szeregach formacji pełni służbę już ponad 6,5 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 5,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych. Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady  w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. W tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Docelowo w każdym województwie utworzona zostanie brygada obrony terytorialnej, z wyjątkiem Mazowsza, gdzie powstaną dwie brygady.

Zgodnie z koncepcją utworzenia WOT, województwo warmińsko – mazurskie znajduje się w drugim etapie formowania piątego rodzaju sił zbrojnych. Formalnie etap ten został zapoczątkowany w maju, kiedy to minister obrony narodowej wyznaczył na stanowisko dowódcy 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Mirosława BRYSIA. Dowództwo brygady ma swoją siedzibę w Olsztynie. W skład struktury organizacyjnej Brygady wchodzi  5 batalionów lekkiej piechoty z przyszłą dyslokacją w Morągu, Braniewie, Ełku, Giżycku  i Olsztynie. Zgodnie z przyjętymi założeniami tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, do każdego powiatu będzie przyporządkowana kompania lekkiej piechoty. Obecnie rozpoczyna się nabór kadry zawodowej oraz żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej do batalionu w Morągu.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień, w tym przypadku do WKU
w Ostródzie. Do służby w tym batalionie preferowani są mieszkańcy powiatów: ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego. Jednak już dzisiaj, każda osoba zainteresowana służbą w WOT, może nawiązać kontakt z WKU właściwą terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy, gdzie uzyska informację o warunkach służby w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT. Osoby, które nawiążą kontakt z WKU zostaną ujęte w bazach danych osób deklarujących chęć służby w WOT i na bieżąco będą informowane o etapach tworzenia jednostek wojskowych OT w rejonie zainteresowania.

Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia rodzinnego i zawodowego zainteresowanych. Żołnierz TSW, poza korzyściami w wymiarze praktycznym, takimi jak nabywanie doświadczenia i umiejętności, otrzyma również gratyfikację w postaci uposażenie oraz dodatków do uposażenia. Wysokość uposażenia uzależniona będzie od posiadanego stopnia wojskowego i oscylować będzie w granicach 502,40 zł miesięcznie dla żołnierza TSW w stopniu szeregowego oraz 646,40 zł dla żołnierza TSW w stopniu majora. Nowością w stosunku do wcześniej funkcjonujących regulacji prawnych jest przyznawany żołnierzom TSW comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej, tzw. „dodatek za gotowość”. Dodatkowo, żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej zamieszkujący poza miejscem służby mają prawo do zwrotu kosztów dojazdów 

z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnej i z powrotem.  Zgodnie z harmonogramem formowania 4. W–MBOT, pierwsze 16-dniowe szkolenie podstawowe żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej planowane jest na przełomie pierwszego  i drugiego kwartału 2018 roku w batalionie w Morągu.

 

Ogólne informacje nt. szkoleń:

Tzw. „szesnastka”, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym  i biorą w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle  w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów  i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy czy też topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas szkolenia ogniowego statystyczny Terytorials zużywa ok. 100 sztuk amunicji. W szkoleniu wyrównawczym biorą udział rezerwiści, dlatego jest ono krótsze i trwa 8 dni.
16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko przepustką
do dalszego szkolenia Terytorialsów. W ciągu trzech lat żołnierze TSW będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów obejmie dodatkowe dni szkoleniowe.

Ponad 30% Terytorialsów stanowią osoby do 25 roku życia. Średnia wieku statystycznego Terytorialsa to 31 lat, a 9% wszystkich to kobiety.  Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia, to ponad 1/3 żołnierzy TSW legitymuje się wykształceniem wyższym, połowa średnim, a 14% deklaruje że studiuje. Ponad 40% Terytorialsów posiada wykształcenie techniczne.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

Praca punktu informacyjnego – złożenie wniosków w Urzędzie Miejskim w Kisielicach zaplanowana jest 15 stycznia 2018 r.

Wszelkie pytania należy kierować telefonicznie do Pana Marka Rojczyka, Tel. 55 27 85 518

 

Załączniki:

1. Praca punktu informacyjnego

2. Plakat 1

3. Plakat 2

4. List intencyjny dowództwa WOT

W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuję, że w związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Lipowej przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kisielicach zostanie zakręcona woda o godz. 9.00. Przewidywany czas usunięcia awarii to 5 godzin.

Wody nie będzie w następujących miejscowościach:
Kisielice, Goryń , Kantowo, Sobiewola, Limża, Łodygowo, Butowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark Ogrodzieniec, Wola.

uslysz spotkaniaW dniu 27 października br. (piątek) w Zespole Szkół w Kisielicach, Aleja Wojska Polskiego 2 w małej sali gimnastycznej o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie na temat niedosłuchu. Jest ono skierowane do rodziców, opiekunów, przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, opiekunów i nauczycieli przedszkolnych oraz szkolnych, a także wszystkich osób zainteresowanych problemem niedosłuchu. Prelekcję przeprowadzi neurologopeda, będzie można porozmawiać również z rodzicami dzieci i młodzieży z niedosłuchem.

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie realizuje program priorytetowy „EWA PLUS”. Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu.

Linia „ENERGIA”
E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;
E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;
E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Linia „WODA”
W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe);
W2 – budowa systemów retencji wody;
W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.

Linia „ATMOSFERA”
A1 – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;
A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych;
A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie pożyczki. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny udział własny Beneficjenta wynosi 10%. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów określają poszczególne linie Programu EWA plus. W ramach Programu EWA plus Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania kilku działań jednocześnie.
Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.

Szczegółowe informacje w tym regulamin konkursu znajduję się pod poniższym linkiem: 
http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/ (tabela BAZA INFORMACJI O DOFINANSOWANIU)