Szanowni mieszkańcy, informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie realizuje program priorytetowy „EWA PLUS”. Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu.

Linia „ENERGIA”
E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;
E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;
E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Linia „WODA”
W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe);
W2 – budowa systemów retencji wody;
W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.

Linia „ATMOSFERA”
A1 – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;
A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych;
A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie pożyczki. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny udział własny Beneficjenta wynosi 10%. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów określają poszczególne linie Programu EWA plus. W ramach Programu EWA plus Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania kilku działań jednocześnie.
Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.

Szczegółowe informacje w tym regulamin konkursu znajduję się pod poniższym linkiem: 
http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/ (tabela BAZA INFORMACJI O DOFINANSOWANIU)

Mammobus

Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka i jego rodziny. Najbliższe lata będą dla dziecka okresem zdobywania wiedzy, ale także istotnym czasem dla jego zdrowia. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które umacniają zdrowie lub mu szkodzą.Dziecko powinno być tak przygotowane w rodzinie i szkole, aby umiało żyć zdrowo i bezpiecznie. Wyposażając przyszłych uczniów w potrzebne przybory i sprzęty, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat. Więcej informacji dostępnych jest w załącznikach.

Załączniki:

1. Informacja nr 1 - pobierz

2. Informacja nr 2 - pobierz

 

LGD szkolenie

 

Załączniki:
1. Program szkolenia - pobierz
2. Karta zgłoszeniowa - pobierz
3. Informacja - pobierz

Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Kisielice

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, prowadzone od wielu lat przez Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie, to miejsce, gdzie organizacje pozarządowe z terenu całego powiatu iławskiego mogą uzyskać wsparcie w swojej działalności – przede wszystkim informacyjne w formie bezpośrednich spotkań i rozwiązywania problemów organizacji oraz newslettera wysyłanego elektronicznie na e-maile organizacji, ale także też wsparcie szkoleniowe w postaci bezpłatnych szkoleń dla organizacji. COP to także miejsce dyskusji w gronie organizacji o bieżących sprawach sektora.

Jedno z takich spotkań odbędzie się w Kisielicach w dniu 27 września (środa) o godzinie 13:30. W uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Kisielicach zapraszamy przedstawicieli organizacji na to wydarzenie do sali sesyjnej urzędu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Jest ono ważne z uwagi na zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, która zobowiązuje stowarzyszenia do zmian w statutach. Termin do wprowadzenia zmian upływa w maju 2018 roku, zatem już na najbliższym walnym należy ich dokonać. Temat ten zostanie omówiony podczas spotkania.

Program spotkania dostosujemy do zgłoszonych potrzeb i przebiegu dyskusji, nie mniej jednak ramowy plan przedstawia się następująco:

  1. Przywitanie i prezentacja oferty Centrum Organizacji Pozarządowych.
  2. Zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach – nowa kompetencja Komisji Rewizyjnej i konieczność zmiany statutów.
  3. Nowe wzory sprawozdań z realizacji zadania publicznego.
  4. Dyskusja o sytuacji na lokalnym rynku pozarządowym.
  5. Pytania i odpowiedzi oraz dyskusja.

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru w 2017 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Załączniki:

1. Komunikat Prezesa ARiMR - pobierz