INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+), ŚWIADCZENIA „DOBRY START”, ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), ponieważ prawo to zostało ustalone na podstawie wniosków złożonych w ubiegłym roku na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021r. (nie dotyczy dzieci nowonarodzonych).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. będzie można składać w roku 2021:
• od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
• od dnia 1 kwietna 2021 r. droga tradycyjną – papierową.

Wnioski o ustalenie prawa do:
• zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2020r. do dnia 31 października 2021r.,
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2020r. do dnia 30 września 2021r.,
• świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 można składać:

a) od dnia 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną,
b) od dnia 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną – papierową.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach pok. nr 5.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr tel. 55 234 85 05.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2019 będzie dystrybuowana w dniach:

28 lipca 2020 roku
29 lipca 2020 roku

 

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI PROWADZONA BĘDZIE W SIEDZIBIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KANTOWIE

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka w celu ustalenia terminu oraz godziny odbioru żywności.

 tel. 504 078 763

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach udostępnia kontakt telefoniczny od 22 lipca 2020 roku  w godzinach 7:00 – 15:00

 

logo program zywnosc 2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2019 będzie dystrybuowana w dniach:

2 czerwca 2020 roku

3 czerwca 2020 roku

4 czerwca 2020 roku

Dystrybucja żywności prowadzona będzie w siedzibie magazynu tj. Sali "Arkadia" w Kisieliach przy ulicy Polnej 1.

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID - 19 osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem programu w celu ustalenia terminu oraz godziny odbioru żywności.

tel. 504 078 763

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach udostępnia kontakt telefoniczny w okresie

od 26 maja 2020 roku do 29 maja 2020 roku

w godzinach 7:00 – 15:00

logo program zywnosc 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2019 będzie dystrybuowana w dniach:

5 maja 2020 roku

6 maja 2020 roku

7 maja 2020 roku

 

Dystrybucja żywności prowadzona będzie w siedzibie magazynu tj. Sali "Arkadia" w Kisieliach przy ulicy Polnej 1.

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID - 19 osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem programu w celu ustalenia terminu oraz godziny odbioru żywności.

tel. 504 078 763

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach udostępnia kontakt telefoniczny w okresie od 23 kwietnia 2020 roku do 28 kwietnia 2020 roku w godzinach 8:00 – 19:00

logo program zywnosc 2020

Szanowni Państwo w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco rozpatrują wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia pomimo ograniczeń związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz bezpośredniej obsługi interesantów.

Priorytetowo traktowane są sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

Wszystkie podania, pisma i zgłoszenia zostawiacie Państwo w skrzynce pocztowej na pierwszym piętrze w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach ul. Sienkiewicza 18. Niezbędne druki znajdziecie Państwo przy skrzynce na stole.

Korespondencję można wysyłać również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu sprawnego załatwiania spraw przy składaniu podań, wniosków, pism, prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stosując się do art. 15o. rodzinny wywiad środowiskowy będzie przeprowadzony przez pracownika socjalnego na podstawie rozmowy telefonicznej, a niezbędną dokumentację, o której mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii należy dostarczyć do tut. MGOPS za pośrednictwem poczty polskiej, wkładając do naszej skrzynki lub poczty elektronicznej. Pracownicy odbiorą korespondencję i na wskazany przez Państwa adres oryginały dokumentów będą odsyłane.

W myśl art. 107 ust. 5b za niezbędną dokumentację uważa się (w zależności od sytuacji rodziny i składanego wniosku o pomoc):

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
  1. decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  1. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  2. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 16. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 17. zaświadczenia, o których mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 7 i 8;
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 11 i 12;
 19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 20. oświadczenia o stanie majątkowym;
 21. prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wprowadzanych rozwiązań, nawet jeśli spowodują one pewne niedogodności. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
- sekretariat: 55 275 64 41
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 500+: 55 234 85 05
- kierownik: 55 230 76 09

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.