Jeżeli dane osobowe nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, 14-220 Kisielice, ul. Sienkiewicza 18,
Dane kontaktowe: tel. 55 2756441; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:  tel. 55 2785500, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Gminy Kisielice dotyczących pomocy społecznej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z ustaw o: pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postępowaniu w sprawach nieletnich, dodatkach mieszkaniowych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniach rodzinnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  postępowaniu egzekucyjnym w administracji, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Prawa Zamówień Publicznych, o systemie oświaty, prawo energetyczne, Kodeks pracy, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Karty Dużej Rodziny oraz innych przepisów w zakresie realizacji zadań statutowych administratora.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. d) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
c) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
d) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora,
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe,
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sam administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane swoich klientów na serwerach poza terytorium EOG.

7. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody. Dane osobowe oraz dane osobowe w formie elektronicznej  mogą być przechowywane bezterminowo zgodnie z przepisami prawa.

8. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania  danych, w tym osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci,  doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO.

10. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
b) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem  lub realizacji umowy/wniosku.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniu 21.05.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych będzie nieczynny z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

  • 17 kwietnia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00
    dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki
  • 18 kwietnia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00
    dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, Sobiewola, Limża

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat edukacji ekonomicznej odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 10:30 (dla 1 grupy)
2. Warsztat edukacji ekonomicznej odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 11:30 (dla 2 grupy)

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

• Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
• Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
• Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

• poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
• zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
• zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego.

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

6 marca 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00

dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki

7 marca 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00
dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, Sobiewola, Limża

 

pomoc zywnosc loga

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W przedsięwzięciu tym w naszej Gminie uczestniczyć będą Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach wspólnie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

W dniu 24 lutego 2018 roku (sobota) w siedzibie Posterunku Policji w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, w godzinach od 14:00 do 16:00 będzie otwarty Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przestępstw, w którym udzielane będą porady osobom pokrzywdzonym, zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym (tel. 55 275 60 07).

Osoby zainteresowane będą mogły również skorzystać z porad psychologa oraz prawnika.

Zapraszamy do skorzystania z takich porad.