Posterunek Policji w Kisielicach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku, będzie realizował plan działania priorytetowego dla miejsc w których nagminnie naruszany jest porządek prawny.

Takim  miejscem nr 2 w Kisielicach jest ul. Łasińska 7 (Stacja Paliw LOTOS). Stacja Paliw LOTOS jest czynna całodobowo, natomiast bar od godz. 1100 do godz. 2200. Teren jest ogólnodostępny dla wszystkich osób korzystających z usług stacji i często dochodzi do zakłócenia ładu i porządku  publicznego.

W związku z powyższym teren ten  będzie pod szczególnym nadzorem ze strony policji w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Ogłoszenie  Burmistrza Kisielic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedla, utworzonych na terenie Gminy Kisielice

Burmistrz Kisielic informuje o konsultacjach społecznych w przedmiocie zmiany:

  • statutów sołectw Gminy Kisielice: Biskupiczki, Butowo, Goryń, Jędrychowo, Kantowo, Klimy, Krzywka, Limża, Łęgowo, Łodygowo, Ogrodzieniec, Pławty Wielkie, Sobiewola, Trupel, Wola,
  • statutu osiedla „Przyszłość” Kisielice.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii mieszkańców poszczególnych sołectw i mieszkańców osiedla  na terenie Gminy Kisielice w związku propozycją wydłużenia z 4 do 5 lat kadencji organów uchwałodawczych i wykonawczych sołectw i osiedla (sołtysa i rady sołeckiej oraz zarządu osiedla) oraz aktualizacji zapisów w statutach. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedla  posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie  od dnia 17 lutego  2020 r. do dnia  20 marca 2020  r. do godziny 15:00.

 

Szczegółowe informacje dot. konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej - <<LINK>>

KOMUNIKAT

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kisielic

Posterunek Policji w Kisielicach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku, realizuje plan działania priorytetowego dla miejsc, w których nagminnie naruszany jest porządek prawny.

Takim miejscem w Kisielicach jest teren Zespołu Szkół w Kisielicach, a w szczególności plac zabaw oraz boisko, gdzie dochodzi do spotkań wielu osób, które zakłócają ład i porządek publiczny.

W związku z powyższym teren ten będzie pod szczególnym nadzorem ze strony Policji w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Termin

I

II

Biskupiczki

11.03.2020- środa

16:00

16:05

świetlica wiejska

Butowo

11.03.2020- środa

17:00

17:05

świetlica wiejska

Łodygowo

11.03.2020- środa

18:00

18:05

świetlica wiejska

Limża

11.03.2020- środa

19:00

19:05

świetlica wiejska

Kantowo

12.03.2020 - czwartek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Krzywka

12.03.2020 - czwartek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Goryń

12.03.2020 - czwartek

18:00

18:05

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

16.03.2020 – poniedziałek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Trupel

16.03.2020 – poniedziałek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Wola

16.03.2020 – poniedziałek

18:00

18:05

sołtys wsi Wola

Jędrychowo

16.03.2020 – poniedziałek

19:00

19:05

świetlica wiejska

Pławty Wielkie

17.03.2020- wtorek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Klimy

17.03.2020- wtorek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Łęgowo

17.03.2020- wtorek

18:00

18:05

świetlica wiejska

Kisielice

18.03.2020 - środa

17:30

17:35

Świetlica Arkadia
ul. Polna 1
w Kisielicach

Sobiewola

18.03.2020- środa

18:30

18.35

Świetlica Arkadia
ul. Polna 1
w Kisielicach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2020 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl / Stowarzyszenia / Generator wniosków - <<link>>

Termin składania ofert jest ciągły, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r., do godz. 15:00.

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej wyznaczono do dnia 2 października 2020 r. do godz. 12:00.

Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta w systemie Witkac.pl. lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kisielicach. (tel. 55 278 55 23)

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku:

  • Od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku
  • Od 3 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba DJP bydła

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z późniejszymi zmianami.

 

Załączniki:

1. Wnosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF)