Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571 i poz. 1815) w związku z § 11a pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.  poz. 491), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522), odwołuję  IV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która była zwołana na dzień 26 marca 2020 r. (czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Zaborowski

XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433) oraz zapobieżenia rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 posiedzenie Rady Miejskiej w Kisielicach odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. tylko przy udziale Burmistrza i wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie << LINK >>

 

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - << LINK >>

 

Informuje się mieszkańców, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem ODWOŁUJE SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE na terenie Gminy Kisielice zaplanowane zgodnie z harmonogramem w następujących sołectwach i w mieście Kisielice:

 

Miejscowość

Data

Planowana godzina

Ogrodzieniec

16.03.2020 – poniedziałek

16:00

Trupel

16.03.2020 – poniedziałek

17:00

Wola

16.03.2020 – poniedziałek

18:00

Jędrychowo

16.03.2020 – poniedziałek

19:00

Pławty Wielkie

17.03.2020- wtorek

16:00

Klimy

17.03.2020- wtorek

17:00

Łęgowo

17.03.2020- wtorek

18:00

Butowo

11.03.2020- środa

16:00

Kisielice

18.03.2020 - środa

17:30

Sobiewola

18.03.2020- środa

18:30

 

Nowe terminy zebrań zostaną podane do wiadomości publicznej w późniejszym czasie.

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Zmieniony Harmonogram zebrań  mieszkańców sołectwa i mieszkańców osiedla Kisielice – konsultacje Statuty sołectw i osiedla Kisielice.

 

Miejscowość

Data

Godzina:

Miejsce

Termin

I

II

Biskupiczki

11.03.2020- środa

17:00

17:05

świetlica wiejska

Łodygowo

11.03.2020- środa

18:00

18:05

świetlica wiejska

Limża

11.03.2020- środa

19:00

19:05

świetlica wiejska

Kantowo

12.03.2020 - czwartek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Krzywka

12.03.2020 - czwartek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Goryń

12.03.2020 - czwartek

18:00

18:05

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

16.03.2020 – poniedziałek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Trupel

16.03.2020 – poniedziałek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Wola

16.03.2020 – poniedziałek

18:00

18:05

sołtys wsi Wola

Jędrychowo

16.03.2020 – poniedziałek

19:00

19:05

świetlica wiejska

Pławty Wielkie

17.03.2020- wtorek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Klimy

17.03.2020- wtorek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Łęgowo

17.03.2020- wtorek

18:00

18:05

świetlica wiejska

Butowo

18.03.2020- środa

16:00

16:05

świetlica wiejska

Kisielice

18.03.2020 - środa

17:30

17:35

sala konferencyjna
ul. Polna 1
w Kisielicach

Sobiewola

18.03.2020- środa

18:30

18.35

sala konferencyjna
ul. Polna 1
w Kisielicach

Burmistrz Kisielic informuję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Gminy Kisielice w roku 2020 w następujących zakresach:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych oraz wyników będą znajdowały się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach (w zakładce Stowarzyszenia / Konkursy) - <LINK>

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl - <LINK>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5 (pokój nr 3 i 4, tel. 55 2785500 w. 503 i 523).

Wyniki Konkursu:

1. Zadanie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców.

pdfWyniki konkursu - (PDF)118.26 KB

2. Zadanie w zakresie: 1. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków. 2.Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

pdfWyniki konkursu - (PDF)111.04 KB

3. Zadanie w zakresie: Organizowanie i prowadzenie transportu dla 9 dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu

pdfWyniki konkursu - (PDF)100.88 KB