Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z Kisielicach, ul. Sienkiewicza 18 w terminie od 1 września do 15 września 2016 roku. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Kryteria, które muszą spełniać osoby ubiegające się o stypendium:

1. zamieszkanie na terenie gminy Kisielice
2. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł/os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2016r.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł

Stypendium nie przysługuje:

1. uczniom klas zerowych
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kisielice
3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł (rocznie)
4. uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach, ul. Sienkiewicza 18