Zapraszam na XXII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,

3) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Kisielice,

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadań własnych Gminy Kisielice w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej,

5) wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kisielice Powiatowi Iławskiemu dla współfinansowania inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr1279 N Kisielice – Piotrowice oraz drogi Nr 1287 N na odcinku od skrzyżowania dodrogi 1279 N do Gorynia” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,ProgramRozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej".

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek