Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 11 października 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa tradycji narodowej”, tytuł zadania: „Obchody jubileuszu-integracja środowiska”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 24 października 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.500,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 21.800,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielickie przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny. Adresatami zadania publicznego są mieszkańcy Gminy Kisielice zrzeszeni PZERiI Oddział w Kwidzynie Koło w Kisielicach. Proponowane przez podmiot zadanie będzie stanowić działanie na rzecz osób zrzeszonych w PZERiI i KGW. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 19 października 2016 r. do godz. 14:00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach.

Więcej informacji dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej - link

Załączniki:
1. Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach
2. Krajowy Rejestr Sądowy - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów