Zapraszam na XXIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

4) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

6) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kisielice za pomocą innego instrumentu płatniczego,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości,

8) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Kisielice,

9) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kisielice,

10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/22/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

11) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek