Działając zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.) ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2016 r.

1. Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra współpraca”.
2. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez integrację ze środowiskiem oraz działania na rzecz rehabilitacji społeczne.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice.
4. Wsparcie działań mających na celu kultywowanie sztuki ludowej poprzez organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego na terenie gminy Kisielice.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez imprezy sportowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim w grach zespołowych.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa poprzez imprezy sportowe w ramach sportu wiejskiego o zasięgu sołeckim, gminnym, międzygminnym.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  - link