Burmistrz Kisielic ogłasza I-szy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 27 we wsi Butowo gm. Kisielice o pow. użytk. 13,60 m2

1. Opis nieruchomości:
Lokal nr 4 w budynku nr 27 we wsi Butowo położony jest na parterze budynku i składa się z 1 izby o pow. 13,60 m2 . Lokal wyposażony jest z inst. elektryczną i wodociągową. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 16,30 m2. Wspólne WC znajduje się poza lokalem. Z lokalem związany jest udział 298/9912 części w nieruchomości wspólnej, położonej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz w działce gruntu na której znajduje się budynek oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Butowo nr 71/12 o pow. 0,4576 ha zapisanej w księdze wieczystej nr EL1I/00038782/7. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo- usługową. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 300,00 zł.

3. Wadium w pieniądzu wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 630,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Kisielicach do dnia 2 stycznia 2017 r. do godz. 1400 lub na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kisielicach w Banku Spółdzielczym w Suszu O/Kisielice Nr 34 8320 0005 0040 0031 2000 0070 w terminie do dnia 2 stycznia 2017 r. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 2 stycznia 2017 r. wpłata była zaksięgowana na koncie Urzędu pod rygorem odmowy udziału w przetargu.

4. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej tj. kwotę 70,00 zł.

5. Przetarg odbędzie się 5 stycznia 2017 r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim w Kisielicach w sali konferencyjnej.

6. Cena uzyskana w wyniku przetargu będzie wymagalna w całości w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

7. Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

8. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem
wpłaconego wadium.

9. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, pok. 4 lub telefonicznie, tel. 0-55 278-55-07.

10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu do chwili jego otwarcia z przyczyn uzasadnionych.

BURMISTRZ KISIELIC
/ - / Rafał Ryszczuk