Zapraszam na XXIV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
  4. uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2017,
  5. zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur,
  7. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na 2017 rok,
  9. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kisielice,
  10. uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kisielice na lata 2017-2021,
  11. ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2017,
  12. zatwierdzenia rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2017.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek