Na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00130/16/07043/OZ-LZ/D z dnia 04-07-2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice-2015”, mającego na celu demontaż, transport i utylizację zalegających na nieruchomościach z terenu gminy Kisielice materiałów zawierających azbest.
Na podstawie umowy Nr RRG.OŚ.6040.3.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r., podpisaną między Gminą Kisielice reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic przy kontrasygnacie Skarbnika gminy a firmą MGeco INVEST Bartosz Marcinkowski, Handlowy Młyn 27, 87-400 Golub-Dobrzyń, zebranych zostało 67,27 Mg materiałów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych (eternitu) na łączną kwotę 25 912,35 zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 23 992,92 zł.

W związku z realizacją zadania pracami objętych zostało 19 nieruchomości z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest. Pierwotnie nieruchomości objętych zadaniem było 22, jednak w trakcie realizacji trzech właścicieli złożyło rezygnację.