Informacja Burmistrza Kisielic

Działając zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 239) Burmistrz Kisielic ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Ogłoszenie - Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 19 stycznia 2017 r.
3. Załącznik do Ogłoszenia - Karta oceny merytorycznej oferty na realizację zadania publicznego
4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego - wersja do wypełnienia
5. Wzór oferty realizacji zadania publicznego - wersja z pełną edycją
6. Ocena oferty pod względem formalnym - Załącznik Nr 1 do Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017

 

Ogłoszenie wyników konkursu - pobierz