Zapraszam na XXV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
4) zmiany Statutu Gminy Kisielice,
5) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
6) ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kisielice,
7) wskazania lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Kisielice,
8) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,
9) wystąpienia Gminy Kisielice ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
10) ustalenia zasad zbycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Warmińsko–Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek