Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku:
• do 50% kosztów kwalifikowanych ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• do 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Akcja rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2017 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego, Halszką Niewińską, pokój Nr 5A, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 30.04.2017 r.

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz dostępny poniżej w załączeniu,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny (wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie)
- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu (Starostwo Powiatowe Iława)

 

Załączniki:
1. Wniosek o dofinansowanie na utylizację azbestu - pobierz