Zapraszam na XXVI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
4) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
5) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kisielice i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
6) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kisielice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki i liczby punktów
przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2017 roku”,
8) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
9) zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach,
10) powołania doraźnej Komisji Statutowej.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek