Zapraszam na XXVII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) udzielania pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zdania publicznego o charakterze ponadgminnym,
4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kisielice,
5) zatwierdzenia przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach, taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązujących na
terenie Gminy Kisielice,
6) warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
7) określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek