Zapraszam na XXVIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016, 
4) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za rok 2016,
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
6) odwołania Skarbnika Gminy Kisielice,
7) powołania Skarbnika Gminy Kisielice
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek