Zapraszam na XXIX - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu  6 września  2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:       
  1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017, 
  3. nadania nazwy ulicy w  mieście Kisielice
  4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Brukseli w  2017 r.
  5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  6. zmieniająca uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w  sprawie przekazania przez Powiat Iławski do realizacji przez Gminę Kisielice zadań remontu i budowy chodników na terenie gminy Kisielice, 
  7. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustanowienia fundacji pod nazwą „Iławska Fundacja Rozwoju Gospodarczego w  Iławie”, uchwalenia statutu tej fundacji oraz wyznaczenia osób w  celu reprezentowania gminy w  tej fundacji,
  8. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kisielice,
  9. udzielania pomocy finansowej dla Gminy Brusy.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski. 
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek