Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielicach” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, tytuł zadania: „Obchody jubileuszu – integracja środowiska”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 6 września 2017 r. do 14 października 2017 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 5.000,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono w roku 2017 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielice przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny, odbędzie się w dniu 16 września 2017 r. w auli Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 7 podczas uroczystych obchodów 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach. Celem zadania jest propagowanie i podtrzymywanie tradycji pożarniczych oraz promocja statutowa organizacji. Odbiorcami projektu będą strażacy, którzy pracowali i pracują w OSP Kisielice oraz mieszkańcy Kisielic.

Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 13 września 2017 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową „Ochotnicza Straż Pożarna” w Kisielicach.

 

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej