Zapraszam na XXX - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kisielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach,
3) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goryniu,
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łęgowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgowie,
5) uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018,
6) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021-2024” ,
7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice,
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum części obrębu geodezyjnego Jędrychowo,
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek