Zapraszam na XXXI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez radną Emilię Drypę wybraną w
 4. wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kisielicach.
 5. Podziękowanie dla Pani Stefanii Dziedzic za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora
 6. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2018-2030,
  4. uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2018,
  5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017,
  6. wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie gminy na dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Iławskim w zakresie zarządu dróg publicznych,
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kisielice,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  9. wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę darowizny nieruchomości stanowiącej drogę,
  10. zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kisielice,
  11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na rok 2018.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek