Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2018 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra Wspólnego”.

2. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

1. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców,

III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORU:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

2. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.

IV. POMOC SPOŁECZNA:

1. Organizowanie i prowadzenie transportu dla 6 dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Suszu.

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ Stowarzyszenia/ Generator wniosków.

Termin składania ofert w wersji elektronicznejwyznaczano na dzień 26 stycznia 2018 r. do godz. 15:00.

Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta w systemie Witkac.pl. lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kisielicach. (tel. 55 2785523)

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz o jego wynikach dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - link