Na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00455/17/07043/OZ-LZ/D z dnia 11-10-2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice-2017”, mającego na celu demontaż, transport i utylizację zalegających na nieruchomościach z terenu gminy Kisielice materiałów zawierających azbest.

Na podstawie umowy nr RRG.OŚ.272.1.6.2017 z dnia 20 września 2017 r., podpisanej między Gminą Kisielice reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a firmą Pro-Eko Serwis Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin, zebranych zostało 38,242 Mg materiałów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych (eternitu) na łączną kwotę 12569,70 zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6284,85 zł.

W związku z realizacją zadania pracami objętych zostało 13 nieruchomości z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest. Pierwotnie nieruchomości objętych zadaniem było 15, jednak w trakcie realizacji dwóch właścicieli złożyło rezygnację.