Zapraszam na XXXIV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu  25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach                                                         

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2018,
  2. podziału Gminy Kisielice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kisielice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów,
  4. ustalenia dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  5. dokonania zmiany w uchwalonej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kisielice na lata 2007-2020,
  6. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kisielice na lata 2018-2021,
  7. zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzywka gm. Kisielice,
  9. rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Mechaniki i Diagnostyki sp. z o.o. z siedzibą w Kisielicach
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek