OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXX/221/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.02.2019 r. do 22.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.02.2019 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kisielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 2017 r. poz. 570 ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębugeodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice.

3. KISIELICE - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - DO WYŁOŻENIA

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk